Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Částka 78 Rozeslána dne 19. července 2019 Cena Kč 33,-


O B S A H:

180. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
181. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
182. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
183. Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017


Zpět do pohledu na částky