Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 427/2016 Sb. Částka: 175/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6938 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
59/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

427

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. a nařízení vlády č. 346/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se číslo "10 300" nahrazuje číslem "11 000".

2. V § 2 odstavec 2 zní:

"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín 11 000
Svobodník 11 400
Desátník 11 800
Četař 12 200
Rotný 12 600
Rotmistr 13 000
Nadrotmistr 13 400".

3. V příloze č. 1 bodě II se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
činnost předsunutého leteckého návodčího.".

4. V příloze č. 1 bodě III písmeno e) zní:

"e)
výkon služby ve výškách

1.
při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, nebo

2.
při provádění praktické výuky a výcviku ošetřování, revidování a kontroly zařízení uvedených v bodě 1,".

5. V příloze č. 1 bodě III se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f)
výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,".

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.