Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
Citace: 428/2016 Sb. Částka: 175/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6939 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
221/1999 Sb.
Předpis mění:
68/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

428

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností
a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie
a výše stabilizačního příspěvku


Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, se mění takto:

1. V § 2 písm. c) se slova "podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání" nahrazují slovy "nelékařských zdravotnických povoláních1), a dosáhl minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání určeného tímto zákonem,".

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 2 se na konci písmene w) slovo "nebo" zrušuje.

3. V § 2 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena y) a z), která znějí:

"y)
činnosti řídícího letového provozu stanoviště letových provozních služeb, nebo

z)
činnosti

1.
předsunutého leteckého návodčího oprávněného k samostatnému výkonu činnosti, nebo

2.
návodčího společných paleb oprávněného k samostatnému výkonu činnosti.".

4. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. c) až i), k) až q), y) nebo z) náleží stabilizační příspěvek ve výši 10 000 Kč měsíčně.".

5. V § 3 odst. 4 se text "a), b)," zrušuje.

6. V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Vojákovi ve speciální odbornosti nebo při výkonu některé z činností podle § 2 písm. a) nebo b) náleží stabilizační příspěvek ve výši 16 900 Kč měsíčně.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

7. V § 3 odst. 7 se text "1 až 5" nahrazuje textem "1 až 6".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.