Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
Citace: 431/2016 Sb. Částka: 176/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6946-6971 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 16. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
21/1992 Sb.
Předpis mění:
71/2011 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

431

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb.,
o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka
a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout
Fondu pojištění vkladů


Ministerstvo financí stanoví podle § 41c odst. 10 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 156/2010 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů, se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova "zahraniční banky" nahrazují slovy "banky z jiného než členského státu" a slova "Fondu pojištění vkladů" se nahrazují slovy "Garančnímu systému finančního trhu".

2. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví formu, strukturu a způsob vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést podle § 41c odst. 3 zákona o bankách (dále jen "údaje o oprávněných osobách") a poskytnout Garančnímu systému finančního trhu (dále jen "Garanční systém") v případech uvedených v § 41d odst. 4 a 5 zákona o bankách, v případě ověřování funkčnosti systému vyplácení náhrad pohledávek z vkladů prostřednictvím Garančního systému podle § 41n odst. 1 zákona o bankách, nebo v případě provádění zátěžového testu podle § 41n odst. 2 zákona o bankách.".

3. V § 2 a § 3 odst. 2 a 5 se slovo "Banka" nahrazuje slovy "Banka a pobočka banky z jiného než členského státu".

4. V § 2, § 3 odst. 1 větě první a druhé, § 3 odst. 2 a 4 a § 4 odst. 1, 2 a 3 se slovo "Fondu" nahrazuje slovy "Garančnímu systému".

5. V § 3 odst. 1 a § 4 se slovo "banka" nahrazuje slovy "banka a pobočka banky z jiného než členského státu".

6. V § 3 odst. 1 větě třetí se slovo "Fondu" nahrazuje slovy "Garančního systému".

7. V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Případně je možno použít i asymetrické šifrování minimálně stejné bezpečnosti (PGP).".

8. V § 3 odst. 2 se slova "s minimální kapacitou 4 GB" nahrazují slovy ", kterým se pro účely této vyhlášky rozumí CD či DVD".

9. V § 3 odstavec 3 zní:

"(3) Údaje o oprávněných osobách pro účely výplaty náhrad pohledávek z vkladů, pro účely ověřování funkčnosti systému, nebo pro účely provádění zátěžového testu poskytne banka a pobočka banky z jiného než členského státu Garančnímu systému v jednom či více souborech dávek.".

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Údaje o oprávněných osobách v případě vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách jsou bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu Garančnímu systému předávány v samostatné dávce. V případě, že banka eviduje vklady vedené u své zahraniční pobočky, údaje o oprávněných osobách jsou Garančnímu systému předávány v rozdělených dávkách podle jednotlivých zemí, ve kterých jsou vklady vedeny. Pokud jsou u zahraniční pobočky banky v konkrétní zemi evidovány též vklady podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, jsou údaje o oprávněných osobách ve vztahu k dané zemi dále rozděleny na dávku týkající se uvedených vkladů a dávku týkající se ostatních vkladů. V případě, že náhrada pohledávek z vkladů ve vztahu k oprávněné osobě má být poskytnuta ve dvou či více zemích a souhrn těchto pohledávek ve vztahu k oprávněné osobě překračuje maximální limit náhrady dle § 41e odst. 2 zákona o bankách, budou částky k výplatě v jednotlivých dávkách týkajících se jednotlivých zemí určeny se zohledněním poměru podle § 41e odst. 7 zákona o bankách.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 4 odst. 1 a 2 se slovo "Fond" nahrazuje slovy "Garanční systém".

12. V § 4 odst. 2 se slovo "bankou" nahrazuje slovy "bankou a pobočkou banky z jiného než členského státu".

13. V § 4 odst. 4 se slova "uvedené v příloze jako první dávka" zrušují a na konci se doplňuje věta "To platí pro první soubor dávek i případné další soubory dávek.".

14. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 71/2011 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.