Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 435/2016 Sb. Částka: 177/2016 Sb.
Na straně (od-do): 6983 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo vnitra
Datum přijetí: 14. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
300/2008 Sb.
Předpis mění:
194/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

435

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování
informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. a vyhlášky č. 322/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) a e) se slova "některé z hashovacích funkcí uvedených" nahrazují slovy "hashovací funkce uvedené".

3. V § 2 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se slova "podle technické normy uvedené" nahrazují slovy "stanoveném v souladu se standardem uvedeným".

4. V § 2 odst. 1 písm. c) bodech 2 a 3 se slova "poskytovatele certifikačních služeb" nahrazují slovy "kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru".

5. V § 2 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 3 odst. 5 se slova "poskytovatel certifikačních služeb" nahrazují slovy "kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru".

6. V § 2 odst. 2 se slova "akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb" nahrazují slovy "kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru".

7. V § 3 odst. 2 se slovo "neumožní" nahrazuje slovy "je oprávněn znemožnit" a za slova "po dobu" se vkládá slovo "až".

8. V § 3 odst. 3 se slovo "systémového" zrušuje.

9. V § 3 odst. 5 se slova "se standardem uvedeným" nahrazují slovy "s technickými normami uvedenými" a za text "písm. b)" se vkládají slova "a c)".

10. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Doba uložení datové zprávy v datové schránce

Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí

a)
90 dnů ode dne, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup,

b)
90 dnů ode dne, kdy bylo do datové schránky přistoupeno prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu,

c)
3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky, nedojde-li k přístupu do datové schránky podle písmene a) nebo b).".

11. V příloze č. 2 body II a III znějí:

"II. Hashovací funkce

SHA-2 - 256, 384, 512 bitů (FIPS 180-4)

III. Standard a technické normy

a)
RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

b)
ETSI EN 319 401 v2.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers

c)
ETSI EN 319 411-1 v1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Chovanec v. r.