Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 441/2016 Sb. Částka: 179/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7031 Rozeslána dne: 23. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 20. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. dubna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
120/2001 Sb.
Předpis mění:
330/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

441

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb.,
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku
a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění vyhlášky č. 233/2004 Sb., vyhlášky č. 291/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2007 Sb., vyhlášky č. 330/2008 Sb., vyhlášky č. 368/2009 Sb., vyhlášky č. 63/2012 Sb. a vyhlášky č. 490/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 a § 11 odst. 2 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "2 000 Kč".

2. V § 13 odst. 3 se slova ", nepřevyšuje-li vymožené plnění 10 000 Kč a uhradí-li povinný" nahrazují slovy "a uhradí-li".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.


Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.