Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
Citace: 442/2016 Sb. Částka: 180/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7034-7036 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
486/2008 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

442

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti
související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem
a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova "včetně daně z přidané hodnoty," zrušují a zrušují se slova "(dále jen "Úřad")".

2. Příloha včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Mládek, CSc., v. r.