Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 443/2016 Sb. Částka: 180/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7037-7054 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
151/1997 Sb.
Předpis mění:
441/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

443

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 4 až 8, § 10 až 13, § 15 až 16a a § 17:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se text "" nahrazuje textem


2. V § 4 odst. 5 a 6 se za slova "index polohy, který se určí podle odstavce 1" vkládají slova "s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce".

3. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí jako cena pozemku, upravená o dočasné omezení užívání pozemku a o případné bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby s tím, že

a)
roční omezení užívání pozemku právem stavby se určí jako násobek ceny pozemku a míry kapitalizace uvedené v příloze č. 22 příslušející druhu stavby vyhovující právu stavby; cena pozemku se určí podle § 2 až § 5 odst. 1 až 4 podle účelu užití stavby vyhovující právu stavby,

b)
budoucí zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby se započte do ceny pozemku; určí se jako rozdíl mezi předpokládanou cenou stavby a výší náhrady, určených v cenové úrovni k datu ocenění a při předpokládaném opotřebení ke dni zániku práva stavby podle § 39 odst. 7, je-li stavba k datu ocenění na pozemku,

c)
pokud právo stavby bylo zřízeno za úplatu v opětujících se dávkách jako stavební plat zatěžující právo stavby jako reálné břemeno, cena reálného břemena se přičte.

Cena pozemku zatíženého právem stavby se určí podle vzorce
kde

CPPS......cena pozemku zatíženého právem stavby v Kč,
CP.........cena pozemku v Kč,
ou..........roční omezení užívání pozemku právem stavby v Kč za rok,
i.............míra kapitalizace, uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce v setinném vyjádření,
n............počet let dalšího užívání do zániku práva stavby,
Z...........zhodnocení pozemku stavbou vyhovující právu stavby, které získá bezúplatně vlastník pozemku při zániku práva stavby, je-li na pozemku k datu ocenění stavba vyhovující právu stavby v Kč,
CRB.......cena reálného břemena v Kč, pokud byl sjednán stavební plat v opětujících se dávkách, která vyjadřuje úplatu zatěžující právo stavby.".

4. V § 6 odst. 5 se slova "odst. 6" nahrazují slovy "odst. 5".

5. V § 9 odst. 2 se za slova "index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1" vkládají slova "s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce h uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce".

6. V § 9 odst. 3 se za slova "index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1" vkládají slova "s tím, že se použijí hodnoty kvalitativních pásem ze sloupce f uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce".

7. V příloze č. 2 tabulky č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:

(Tabulky nejsou v digitální podobě)

8. V příloze č. 3 tabulky č. 1, 4 a 5 včetně nadpisů znějí:

(Tabulky nejsou v digitální podobě)

9. Příloha č. 20 zní:

"Příloha č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

10. Příloha č. 22 zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

11. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

12. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulky není v digitální podobě)

13. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

14. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

15. V příloze č. 33, tabulce č. 1, v položce č. 3.7 se slovo "kvalifikovaného" nahrazuje slovem "testovaného" a slova "§ 15" se nahrazují slovy "§ 16". Poznámka pod tabulkou zní: "§ 14 a 16 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.".

16. V příloze č. 34 se slova "přílohy č. 32" nahrazují slovy "této přílohy".

17. Příloha č. 35 zní:

"Příloha č. 35 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

18. Příloha č. 41 zní:

"Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.