Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 450/2016 Sb. Částka: 182/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7068-7069 Rozeslána dne: 27. prosince 2016
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 19. prosince 2016 Datum účinnosti od: 11. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
173/1997 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

450

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb., nařízení vlády č. 329/2002 Sb. a nařízení vlády č. 88/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2, § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 1 písm. f) a v § 6 odst. 2 se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "výrobce, dovozce nebo distributor".

2. V § 2 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 1, 6 a 7 a v § 4 odst. 1 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "Výrobce, dovozce nebo distributor".

3. V § 2 písm. b) se text "§ 12 odst. 4 písm. a)" nahrazuje textem "§ 12 odst. 3 písm. a)".

4. V § 3 odst. 1 se text "§ 12 odst. 4 písm. b)" nahrazuje textem "§ 12 odst. 3 písm. b)".

5. V § 3 odst. 2 a 5 a v § 6 odst. 1 písm. a) se slova "výrobci nebo dovozci" nahrazují slovy "výrobci, dovozci nebo distributorovi".

6. V § 3 odst. 4 písm. a) a v § 6 odst. 1 písm. g) se slova "výrobcem nebo dovozcem" nahrazují slovy "výrobcem, dovozcem nebo distributorem".

7. V § 3 odst. 7 se text "§ 12 odst. 4" nahrazuje textem "§ 12 odst. 3".

8. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova "výrobcem, popř. dovozcem" nahrazují slovy "výrobcem, dovozcem nebo distributorem".

9. V § 6 odst. 1 písm. g) a h) se slova "výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "výrobce, dovozce nebo distributora".

10. V příloze č. 1 položka 2 zní:
"
2 zásahové požární automobily uvedené v jiném právním předpise upravujícím technické podmínky požární techniky, a to
a)
s celkovou hmotností do 3 000 kg,
b)
dopravní automobily s celkovou hmotností nad 3 000 kg v provedení základním, které nejsou vybaveny jiným než základním požárním příslušenstvím uvedeným v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
c)
automobilové jeřáby, nebo
d)
automobily vyprošťovací
".

11. V příloze č. 2 položce 5 písmeno c) zní:

"c)
zásahové požární automobily s celkovou hmotností nad 3 000 kg, s výjimkou zásahových požárních automobilů podle přílohy č. 1 položky 2,".

12. V příloze č. 2 položce 5 se na konci písmene f) doplňuje čárka a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární automobily".


Čl. II

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Mládek, CSc., v. r.