Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 459/2016 Sb. Částka: 185/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7195-7196 Rozeslána dne: 30. prosince 2016
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 14. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
360/1992 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 597/0

Text předpisu:

459

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území".

2. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova "způsobilý k právním úkonům" nahrazují slovem "svéprávný".

3. V § 8 odst. 8 větě druhé se částka "500 Kč" nahrazuje částkou "3 500 Kč".

4. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:

"a)
komu byla omezena svéprávnost,".

5. V § 11 odst. 2 písm. b) se slova "způsobilosti k právním úkonům" nahrazují slovem "svéprávnosti".

6. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Autorizovaná osoba je povinna platit řádně a včas členské příspěvky.".

7. V § 13 odst. 3 se slovo "a" za slovem "specializací" zrušuje.

8. V § 13 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 3k zrušuje.

9. V § 14 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovy "zřízené za účelem výkonu povolání," a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
společníci společnosti s ručením omezeným zřízené za účelem výkonu povolání.".

10. V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat činnost i kombinací způsobů podle odstavce 1 písm. b) až e).".

11. V § 15 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení,".

12. § 15a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

"§ 15a

Společnost

(1) Vykonávají-li svobodní architekti nebo svobodní inženýři povolání společně12), upraví si vzájemné vztahy písemnou smlouvou. Společníky mohou být výlučně svobodní architekti nebo svobodní inženýři.

(2) Společníci musí mít společné sídlo.

______________________________________
12)
§ 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.".

13. V § 15b odst. 1 se slova "svobodní architekti nebo svobodní inženýři" nahrazují slovy "autorizované osoby".

14. V § 15b odst. 2 se slova "Svobodní architekti nebo svobodní inženýři, kteří" nahrazují slovy "Autorizované osoby, které" a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova "; ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti autorizovaných osob za výkon povolání tím nejsou dotčena".

15. V § 17 se na konci textu písmene c) doplňují slova "(koncepce uspořádání krajiny, systémy sídelní zeleně) a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí zahradních a krajinářských úprav".

16. V § 19 písmeno a) zní:

"a)
vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,".

17. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

18. V § 23 odst. 7 úvodní části ustanovení se slovo "dotčeným" nahrazuje slovem "autorizovaným".

19. V § 23 odst. 7 písm. c) se slova "dotčená osoba" nahrazují slovy "autorizovaná osoba".

20. V § 25 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova "Valná hromada, popř. shromáždění delegátů" nahrazují slovy "Nejvyšší orgán Komory".

21. V § 25 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

22. V § 25 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Valná hromada České komory architektů nebo všichni řádní členové České komory architektů volí z řádných členů České komory architektů členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory architektů.

(6) Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě volí z řádných členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu tří let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává. Podrobné podmínky pro tyto volby stanoví vnitřní předpisy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.".


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.