Ročník 2016
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu
Citace: 464/2016 Sb. Částka: 186/2016 Sb.
Na straně (od-do): 7234-7236 Rozeslána dne: 30. prosince 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 16. prosince 2016 Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
263/2016 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

464

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016

o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení
a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů
v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu


Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. b) až d) tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)
postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen "žádost"),

b)
postup při zprostředkování dotace krajem,

c)
náležitosti žádosti a lhůty pro její podání.


§ 2

Náležitosti žádosti

(1) Náležitostmi žádosti jsou

a)
identifikační údaje vlastníka uvedeného v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích1) (dále jen "žadatel"), kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,

b)
bankovní spojení, má-li být dotace vyplacena převodem peněžních prostředků,

c)
identifikace stavby, v níž má být provedeno opatření podle § 1 písm. a) ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen "opatření"), podle údajů uvedených v katastru nemovitostí,

d)
údaj o současném způsobu užívání stavby,

e)
údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,

f)
údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření a požadovanou částku,

g)
lhůtu, v níž bude opatření provedeno,

h)
u žadatele, jedná-li se o právnickou osobu, informace o identifikaci

1.
osoby jednající za žadatele s uvedením důvodu, na základě kterého je oprávněna jednat nebo na základě plné moci,

2.
osob s podílem v žadateli,

3.
osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu,

i)
kontaktní údaje žadatele, kterými jsou telefon a elektronická adresa nebo identifikace datové schránky.

(2) Součástí žádosti je

a)
doklad o vlastnictví stavby, v níž má být provedeno opatření uvedené v odstavci 1 písm. a), kterým je výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu,

b)
doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky,

c)
rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu za obvyklého užívání 3 000 Bq/m3,

d)
prohlášení žadatele o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví,

e)
prohlášení žadatele nebo doklad potvrzující, že je byt v bytovém nebo rodinném domě bydlištěm jiné osoby, má-li žadatel jiné bydliště.


§ 3

Postup při přijímání a předávání žádostí

(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok přijímá krajský úřad, v jehož správním obvodu je stavba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), do 30. září příslušného kalendářního roku.

(2) Krajský úřad žádosti se svým stanoviskem a souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle atomového zákona2) předává Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") nejpozději do 31. října roku, v němž má být dotace poskytnuta.

(3) Vzor žádosti je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy.


§ 4

Postup po provedení opatření

(1) Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o výsledcích kontrolního měření prokazujícího účinnost provedených opatření, a dále

a)
podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž,

b)
doklady prokazující skutečnou výši účelně vynaložených nákladů a

c)
souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením.

(2) Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je včetně souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením ministerstvu.


§ 5

Dotace může být poskytnuta po prokázání splnění podmínek uvedených v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích3)


§ 6

Přechodné ustanovení

Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 461/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.Ministr:
Ing. Babiš v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích.
2)
§ 103 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
3)
§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 362/2016 Sb. kontrolním měřením.


Příloha k vyhlášce č. 464/2016 Sb.


Vzor

Žádost o poskytnutí dotace na opatření podle
vyhlášky č. 464/2016 Sb.

(Není v digitální podobě)