Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Citace: 5/2017 Sb. Částka: 1/2017 Sb.
Na straně (od-do): 37-44 Rozeslána dne: 9. ledna 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 2. ledna 2017 Datum účinnosti od: 15. ledna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
114/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

5

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2017

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle
a stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Větrušické rokle (dále jen "národní přírodní rezervace").

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a)
přirozených skalních a travinných ekosystémů skal a drolin, vegetace efemér a sukulentů, suchých trávníků, nížinných až horských vřesovišť a lesních lemů a

b)
přirozených křovinných a lesních ekosystémů nízkých xerofilních křovin, vysokých mezofilních a xerofilních křovin, dubohabřin a teplomilných doubrav,

tvořících předmět ochrany národní přírodní rezervace.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálních územích Větrušice u Klecan a Máslovice. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 2

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

a)
povolovat nebo provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití2), nebo

b)
provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2017.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.
2)
Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 5/2017 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 5/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)