Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 334/2017 Sb. Částka: 115/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3570-3577 Rozeslána dne: 16. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 10. října 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
219/2003 Sb.
Předpis mění:
129/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

334

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin
do oběhu, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 15 odst. 6, § 16 odst. 12, § 17 odst. 16, § 19 odst. 17 a § 19a odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb. a vyhlášky č. 368/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta "Směrnice Komise 2010/21/EU ze dne 12. března 2010, kterou se mění příloha I směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o zvláštní ustanovení týkající se klothianidinu, thiamethoxamu, fipronilu a imidaklopridu." zrušuje a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/11 ze dne 5. ledna 2016, kterou se mění příloha II směrnice Rady 2002/57/ES o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/317 ze dne 3. března 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokud jde o úřední návěsku balení osiva. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.".

2. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
název druhu a název odrůdy, u řepy označení, zda jde o krmnou řepu nebo cukrovku; název druhu se uvede v případě osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů, v případě cukrovky, krmné řepy a zelenin postačuje uvést název druhu českým názvem,".

3. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)
pořadové číslo prohlášení o osivu s neukončenou certifikací.".

4. V textu pod skupinovým nadpisem "Sazenice zeleniny" nad § 19 se slova "§ 15 odst. 6 a § 19 odst. 15" nahrazují slovy "§ 3 odst. 14 písm. f), § 15 odst. 6 a § 19 odst. 17".

5. V § 19 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Požadavky a postupy pro výrobu, uznávání, balení, označování a uvádění sadby česneku do oběhu jsou uvedeny v příloze č. 22 k této vyhlášce.".

6. V § 24 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"(7) Požadavky na označování obalů osiva informacemi o použitém přípravku na ochranu rostlin jsou stanoveny jiným právním předpisem3).

______________________________________
3)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.".

7. V § 25 odst. 5 se na konci textu písmene h) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:

"i)
pořadové číslo návěsky.".

8. V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Na úředních návěskách osiva obilnin, olejnin, přadných rostlin, trav, jetelovin, luskovin, jiných krmných plodin a sadby brambor, s výjimkou úředních návěsek směsí obilnin, trav, luskovin, jetelovin a jiných krmných plodin, se uvede název druhu alespoň botanickým názvem druhu, a to případně zkráceně a bez jmen autorů. Na návěskách cukrovky, krmné řepy a zelenin a na návěskách dodavatele plodin uvedených v první větě tohoto odstavce postačuje uvést název druhu českým názvem.".

9. V příloze č. 2, části I, tabulce 1 sloupec "Latinský název" v řádku "Jílek hybridní" zní: "Lolium x hybridum Hausskn".

10. V příloze č. 5, části III, oddílu 3, pododdílu 4, body 2 a 3 znějí:

"2.
Pro osivo hybridních odrůd řepky kategorie E vyráběné za použití pylové sterility je stanovena minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 % a otcovského komponentu 99,9 %.

3.
Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd 85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod.".

11. V příloze č. 7 se zrušuje podtržení názvů částí I, II a III.

12. V příloze č. 7, části II, oddílu 1 název oddílu 1 a tabulka 2 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

13. V příloze č. 7, části III, oddílu 4, pododdílu 3, tabulce 3.4b řádek "testované viry" ve sloupci "PB" zní:

"Svinutka, Y, A, M11, X11, S12".

14. V příloze č. 8, části V, oddílu 3, pododdílu 1, tabulce 5.3 sloupec "Škodlivý organismus" v řádku "Fazol obecný" zní:

"Glomerella cingulata f. sp. phaseoli Kimati Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.".

15. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem b) Žádost o uznání množitelského porostu za slovo "kontroly" doplňují slova "podle § 13 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů".

16. V příloze č. 9 vzor formuláře uvedeného pod písmenem f) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu brambor zní:

(formulář není v digitální podobě)

17. V příloze č. 9 se ve vzoru formuláře uvedeného pod písmenem n) Žádost o registraci osob za slova "uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu" doplňují slova "pro jiného než konečného spotřebitele".

18. V příloze č. 10 název přílohy zní: "Vzory dokladů vydávaných pověřenou osobou" a zrušují se názvy a vzory dokladů uvedených pod písmeny a), c), d), f), g), h), i), j), k) a l). Dosavadní písmena b), e) a m) se označují jako písmena a) až c) a slova "(pro pověřenou osobu)" se zrušují.

19. V příloze č. 10 "vzor Prohlášení o osivu s neukončenou certifikací" zní:

(Vzor není v digitální podobě)

20. V příloze č. 14, části 5.3, písm. a), tabulka 5.3.1 včetně nadpisu zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

21. V příloze č. 17 se v "Žádosti o pověření k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na množitelské porosty" v prvním řádku tabulky slovo "Žadatel:" nahrazuje slovy "Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):".

22. V příloze č. 18 se v "Žádosti o pověření k odběru vzorků" v prvním řádku tabulky slovo "Žadatel:" nahrazuje slovy "Žadatel (jméno, příjmení a místo trvalého pobytu):".

23. V příloze č. 20 se bod 2. zrušuje.

24. Za přílohu č. 21 se doplňuje příloha č. 22, která zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 129/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, pokud jde o přílohu č. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.