Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
Citace: 337/2017 Sb. Částka: 115/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3587-3589 Rozeslána dne: 16. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 6. října 2017 Datum účinnosti od: 31. října 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
96/2004 Sb.
Předpis mění:
189/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

337

VYHLÁŠKA

ze dne 6. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných
kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka
(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 201/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova "Evropských společenství1)" včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

2. V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

3. V § 2 odst. 2 se za slovo "ministerstva" vkládají slova ", popřípadě zaměstnance pověřené organizace".

4. V § 3 odst. 3 až 5 se za slovo "ministerstvem" vkládají slova "popřípadě pověřenou organizací".

5. V § 3 odst. 5 písm. a) a b) se za slovo "odpovídá" vkládají slova "její obsah a rozsah".

6. V § 5 odst. 1 větě první se za slovo "ministerstvo" vkládají slova ", popřípadě pověřená organizace," a slova "31. ledna daného kalendářního roku" se nahrazují slovy "15. března na druhé pololetí daného kalendářního roku a do 15. září na první pololetí následujícího kalendářního roku".

7. V § 5 odst. 1 větě poslední se za slovo "ministerstvo" vkládají slova ", popřípadě pověřená organizace,".

8. V § 5 odst. 2 větě první se za text "§ 3" vkládají slova "alespoň 50 kalendářních dní před termínem atestační zkoušky".

9. V § 5 odst. 2 větě poslední se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova ", popřípadě pověřená organizace," a číslo "30" se nahrazuje číslem "50".

10. V § 5 odst. 3 se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova ", popřípadě pověřená organizace,".

11. V § 6 odst. 1 se slova ", která se koná v akreditovaném zařízení," zrušují a slova "může předcházet" se nahrazují slovy "se koná v akreditovaném zařízení a předchází".

12. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje závěrečná část ustanovení "Způsob vykonání praktické části atestační zkoušky se zaznamenává do protokolu o atestační zkoušce.".

13. V § 6 odst. 5 větě první se slovo "může" zrušuje, slovo "položit" se nahrazuje slovem "umožní", za slovo "uchazeči" se doplňuje slovo "losování" a slovo "otázku" se nahrazuje slovem "otázky".

14. V § 6 odst. 5 větě druhé se slova "lze položit" nahrazují slovy "umožní losovat".

15. V § 6 odst. 8 se věty třetí a čtvrtá nahrazují větou "Bez zbytečného odkladu po úspěšném vykonání atestační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení o vykonání zkoušky, dále nejdéle do 30 dnů ode dne úspěšného vykonání atestační zkoušky diplom, a rovněž dodatek k diplomu, pokud se vydává.".

16. V § 7 odst. 2 se za slovo "pouze" vkládá slovo "praktickou", slova "ze zbývající" se nahrazují slovy "nebo nevyhověl z teoretické", slova "tato část zkoušky" se nahrazují slovy "praktická část zkoušky" a slova "vykonání úspěšně vykonané části zkoušky" se nahrazují slovy "úspěšného vykonání praktické části zkoušky".

17. V § 7 odst. 5 se číslo "12" nahrazuje číslem "6".

18. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 13 odst. 1 se slova "a to na návrh příslušných profesních sdružení, popřípadě odborných společností" zrušují.

20. V § 13 odst. 1 se na konci textu věty třetí doplňují slova ", z nichž 1 člen je garantem příslušného vzdělávacího programu".

21. V § 14 odst. 1 větě první se za slovo "koná" vkládají slova "v akreditovaném zařízení", za slovo "termínech" se vkládá slovo "jím" a slova "akreditovaným zařízením" se zrušují.

22. V § 14 odst. 1 větě druhé se za slovo "zařízení" vkládá slovo "písemně", za slovem "termínu" se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "závěrečné zkoušky" se vkládají slova "a složení zkušební komise,".

23. V § 15 se na konci odstavce 5 doplňuje závěrečná část ustanovení "Způsob vykonání praktické části závěrečné zkoušky se zaznamenává do protokolu o závěrečné zkoušce.".

24. V § 15 odst. 8 se na konci textu věty druhé doplňují slova ", který eviduje akreditované zařízení ve spise uchazeče o závěrečné zkoušce".

25. V § 15 odst. 8 větě poslední se slovo "osvědčení" nahrazuje slovy "nejdéle do 30 dnů ode dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání" a slovo "ministerstvem" se nahrazuje slovy "akreditovaným zařízením".

26. V § 17 odst. 1 se slova "první a druhé" nahrazují slovem "písemné" a slovo "ministerstvem" se nahrazuje slovy "ministrem zdravotnictví".

27. V § 17 odst. 4 se slova "První a druhá" nahrazují slovem "Písemná".

28. V § 18 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

29. V § 18 se slova ", doklad o zdravotní způsobilosti a doklad o bezúhonnosti" zrušují.

30. V § 19 odst. 1 větě první se slova "pro jednotlivá nelékařská zdravotnická povolání" nahrazují slovy ", popřípadě pověřená organizace" a slova "31. ledna daného kalendářního roku" se nahrazují slovy "15. března na druhé pololetí daného kalendářního roku a do 15. září na první pololetí následujícího kalendářního roku".

31. V § 19 odst. 1 větě poslední se za slovo "ministerstvo" doplňují slova ", popřípadě pověřená organizace,".

32. V § 19 odst. 2 větě první se za text "§ 18" doplňují slova "alespoň 50 dní před termínem aprobační zkoušky".

33. V § 19 odst. 2 větě poslední se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova ", popřípadě pověřená organizace," a číslo "30" se nahrazuje číslem "50".

34. V § 19 odst. 3 se za slovo "Ministerstvo" doplňují slova ", popřípadě pověřená organizace,".

35. V § 20 odst. 1 se slova ", a to slovem i písmem" zrušují.

36. V § 20 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

37. V § 20 odst. 3 písm. a) se slova "a druhou" zrušují.

38. V § 20 odst. 3 písm. b) se slovo "třetí" nahrazuje slovem "druhou".

39. V § 20 odst. 3 písm. c) se slovo "čtvrtou" nahrazuje slovem "třetí".

40. V § 20 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Praktická část aprobační zkoušky probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb.".

41. V § 20 odst. 5 větě čtvrté se slovo "může" zrušuje, slovo "položit" se nahrazuje slovem "umožnit", za slovo "uchazeči" se vkládá slovo "losování" a slovo "otázku" se nahrazuje slovem "otázky".

42. V § 20 odst. 5 větě páté se slovo "položit" nahrazuje slovem "losovat".

43. V § 22 odst. 1 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje.

44. V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c)
posouzením jiných žadatelem doložených skutečností prokazujících znalost českého jazyka v rozsahu nezbytně nutném k výkonu příslušného zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, nebo".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

45. V § 22 odst. 2 se slova "nebo b)" nahrazují slovy ", b) nebo c)".

46. V § 23 se číslo "30" nahrazuje číslem "15".

47. V § 24 se slova "údajů do fiktivní zdravotnické dokumentace" nahrazují slovy "vztahujícího se k výkonu příslušného zdravotnického povolání6)".

Poznámka pod čarou č. 6 zní:
______________________________________
"6)
Čl. 53 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.".

48. Za § 24 se doplňuje nový § 24a, který zní:

"§ 24a

(1) Tato část se vztahuje na ověřování znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč podal žádost uvedenou v § 81 odst. 4 větě třetí zákona, žádost uvedenou v § 85a odst. 1 zákona nebo, jde-li o případ uvedený v § 85 odst. 6 zákona a žadatel splňuje minimální požadavky podle právního předpisu upravujícího minimální požadavky na vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, žádost uvedenou v § 85b odst. 1 zákona.

(2) Tato část se dále vztahuje na ověřování schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v případě, že jde o osoby uvedené v § 86 odst. 1 zákona, nejde-li o případ podle § 86 odst. 2 zákona.".

49. V příloze sloupci Obor specializace bodě 1 se za slovo "terapeut" doplňují slova ", specialista tradiční čínské medicíny, behaviorální analytik".

50. V příloze sloupci Obor specializace bodě 2 se slova "biotechnický asistent," zrušují a za slovo "adiktolog" se doplňují slova ", dětská sestra, terapeut tradiční čínské medicíny, asistent behaviorálního analytika".

51. V příloze sloupci Obor specializace bodě 3 se slova "Zdravotnický asistent," zrušují, slovo "laboratorní" se nahrazuje slovem "Laboratorní" a za slovo "technika" se doplňují slova ", praktická sestra, behaviorální technik".

52. V příloze sloupci Obor specializace bodě 4 se slovo "Dezinfektor," zrušuje, slova "řidič vozidla" se nahrazují slovy "Řidič vozidla", slova "masér a" se nahrazují slovy "masér ve zdravotnictví,", slova "nevidomý a slabozraký masér" se nahrazují slovy "nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví", slova "laboratorní pracovník," se zrušují a slova "řidič dopravy nemocných a raněných" se nahrazují slovy "řidič zdravotnické záchranné služby".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykoná atestační zkoušku podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná atestační zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykoná aprobační zkoušku podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná aprobační zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.