Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 340/2017 Sb. Částka: 117/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3625-3637 Rozeslána dne: 19. října 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 25. září 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
564/2006 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

340

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. e) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014 Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb., nařízení vlády č. 278/2015 Sb., nařízení vlády č. 273/2016 Sb., nařízení vlády č. 316/2016 Sb. a nařízení vlády č. 168/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

"(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže

a)
důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

b)
jiný právní předpis30) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

______________________________________
30)
Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.".

2. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,

a)
až na dobu 4 roků,

b)
na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.".

3. V § 4 odst. 8 a 10 se číslo "6" nahrazuje číslem "7".

4. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který není uveden v odstavcích 4 a 6, poskytovatele zdravotních služeb, který není uveden v odstavci 5, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a)
uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b)
úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

c)
zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d)
zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e)
zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4) Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle odstavce 5 nebo 6.

(5) Zaměstnanci, který je

a)
pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 3,

b)
zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra České republiky a ve Vězeňské službě České republiky, nejde-li o zaměstnance, který je uveden v odstavci 6,

přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(7) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 7 k tomuto nařízení.".

5. V § 7 odst. 1 se částka "1 400 Kč" nahrazuje částkou "1 800 Kč".

6. V § 8 odst. 1 se číslo "7" nahrazuje číslem "8".

7. V § 8 odstavec 2 zní:

"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)
I. 400 až 1 300 Kč,

b)
II. 600 až 2 500 Kč,

c)
III. 1 000 až 5 000 Kč,

d)
IV. 1 500 až 7 500 Kč,

e)
V. 2 000 až 10 000 Kč.".

8. V § 8 odst. 3 větě první a druhé se číslo "10" nahrazuje číslem "9" a číslo "7" se nahrazuje číslem "8".

9. V § 8 odst. 3 větě čtvrté se slova "střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu" nahrazují slovy "uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 8 k tomuto nařízení".

10. Přílohy č. 1 až 7 včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

11. Doplňuje se příloha č. 8, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.