Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 342/2017 Sb. Částka: 117/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3653-3657 Rozeslána dne: 19. října 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 25. září 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
234/2014 Sb.
Předpis mění:
304/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

342

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb. a nařízení vlády č. 115/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se za slova "orgánu sociálního zabezpečení" vkládají slova "nebo orgánu ochrany veřejného zdraví".

2. V § 5 odst. 1 se číslo "1 400" nahrazuje číslem "1 800".

3. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)
I. 400 až 1 300 Kč,

b)
II. 600 až 2 500 Kč,

c)
III. 1 000 až 5 000 Kč,

d)
IV. 1 500 až 7 500 Kč,

e)
V. 2 000 až 10 000 Kč.".

4. Přílohy č. 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

5. Příloha č. 3 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.