Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 354/2017 Sb. Částka: 122/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3853-3890 Rozeslána dne: 30. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 19. října 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
48/1997 Sb.
Předpis mění:
134/1998 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

354

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb. a vyhlášky č. 421/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6 poslední věta zní: "Dodržení kvalifikace nositele uvedeného ve výkonu není podmínkou pro jeho vykázání, pokud výkon provedl zdravotnický pracovník, který je k tomu podle jiných právních předpisů oprávněn.".

2. V příloze v Kapitole 4 bod 2 včetně nadpisu zní:

(Bod není v digitální podobě)

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 47 vkládá nový bod 47a, který včetně nadpisu zní:

(Bod není v digitální podobě)

4. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 49 doplňuje bod 49.8, který včetně nadpisu zní:

(Bod není v digitální podobě)

5. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňují položky 24 a 25, které znějí:

"24.
Transplantace Langerhansových ostrůvků.

25.
Implantace ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace).".

6. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se v tabulce v řádku "5" sloupci "legenda" na nový řádek doplňují slova "pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního".

7. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

(Věty nejsou v digitální podobě)

8. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se slova "v rozmezí 30,36-98,62" nahrazují slovy "v rozmezí 30,57-99,31".

9. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se slova "182,06 bodu" nahrazují slovy "183,33 bodu".

10. V příloze v Kapitole 8 bodu 2.1.2 větě druhé se text "1-30 km" nahrazuje textem "1-8 km".

11. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

(Bod není v digitální podobě)

12.
V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkon č. 01443 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

13. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02220 vkládá výkon č. 02222, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

14. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

15. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13071 vkládá výkon č. 13073, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

16. V příloze se na konci Kapitoly 110 - klinická osteologie doplňuje výkon č. 89312, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

17. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 výkony č. 17117, 17210, 17620, 17621, 55213, 55219, 89425, 89429, 89431, 89435 a 89437 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

18. V příloze v Kapitole 201 - rehabilitační a fyzikální medicína výkon č. 21711 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

19. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 výkon č. 25099 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

20. V příloze v Kapitole 222 - transfúzní lékařství výkon č. 22339 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

21. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se výkony č. 51423 a 51817 zrušují.

(Výkon není v digitální podobě)

22. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863, 51865, 51867, 51869, 51870, 51871, 51873, 51875 a 51877 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

23. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51413 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

24. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51420 vkládá výkon č. 51423, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

25. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51425 vkládá výkon č. 51431, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

26. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51511 vkládají výkony č. 51621, 51626, 51627 a 51699, které znějí:

(Výkon není v digitální podobě)

27. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51811 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

28. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51811 vkládá výkon č. 51817, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

29. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51818 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

30. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51821 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

31. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 výkon č. 51226 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

32. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 51631 vkládá výkon č. 51765, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

33. V příloze v Kapitole 502 - dětská chirurgie výkony č. 52089, 52091, 52093, 52095, 52097, 52099, 52101, 52103, 52105, 52107 a 52109 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

34. V příloze v Kapitole 534 - cévní chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 54340 vkládají výkony č. 54350 a 54360, které znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

35. V příloze se na konci Kapitoly 535 - kardiochirurgie - skupina 3 doplňují výkony č. 55414 a 55416, které znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

36. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkon č. 63703 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

37. V příloze v Kapitole 633 gynekologie a porodnictví - skupina 3 se za výkon č. 63613 vkládá výkon č. 63634, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

38. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71123 vkládá výkon č. 71124, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

39. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71125 vkládá výkon č. 71126, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

40. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71216 vkládá výkon č. 71330, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

41. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71533 vkládá výkon č. 71534, který zní:
(Výkon není v digitální podobě)

42. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71726 vkládá výkon č. 71780, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

43. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71821 vkládá výkon č. 71822, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

44. V příloze se na konci Kapitoly 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 doplňuje výkon č. 71840, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)

45. V příloze v Kapitole 706 - urologie se za výkon č. 76117 vkládají výkony č. 76119 a 76120, které znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

46. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se za výkon č. 76652 vkládají výkony č. 76701, 76703, 76705, 76707, 76709 a 76711, které znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

47. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81295 vkládají výkony č. 81297 a 81299, které znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

48. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie výkony č. 81339, 81487, 81651, 81663, 81749 a 81753 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

49. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81523 slova "OF: 3/1 den" nahrazují slovy "OF: 5/1 den".

50. V příloze se Kapitoly 804 - lékařská parazitologie a 805 - lékařská virologie včetně nadpisů zrušují.

51. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se výkon č. 89312 zrušuje.

52. V příloze se Kapitola 822 - laboratoř lékařské mykologie včetně nadpisu zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 903 - klinická logopedie výkony č. 72211, 72213 a 72215 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

54. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

(Výkony nejsou v digitální podobě)

55. V příloze se za Kapitolu 925 - sestra domácí zdravotní péče vkládá Kapitola 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu, která včetně nadpisu zní:

(Kapitola není v digitální podobě)

56. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkon č. 09532 zní:

(Výkon není v digitální podobě)

57. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09566, který zní:

(Výkon není v digitální podobě)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.