Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
Citace: 359/2017 Sb. Částka: 125/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3914-3923 Rozeslána dne: 31. října 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 20. října 2017 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
17/2012 Sb.
Předpis mění:
286/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

359

VYHLÁŠKA

ze dne 20. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb.,
o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení
a označení služebních vozidel celní správy,
ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.


Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4 a § 20 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

"g)
náležitosti a vzor služebního odznaku celníka (dále jen "služební odznak") a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem,".

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

2. V § 2 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)
služebně pracovní stejnokroj 17 tmavomodré barvy.".

3. V § 2 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

4. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

5. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Vyobrazené součásti služební výstroje je možné používat také ve vzájemné kombinaci.".

6. V § 3 písm. a) bodu 1 se slovo "čtyřmístné" nahrazuje slovem "pětimístné".

7. V § 3 písm. a) bodu 2 se slovo "čtyřmístným" nahrazuje slovem "pětimístným".

8. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Celník, který nosí služebně pracovní stejnokroj 17, je vedle označení rukávovým znakem dále označen nápisem "CELNÍ SPRÁVA", který tvoří

a)
žlutá písmena na tmavém podkladě,

b)
černá písmena na bílém podkladě,

c)
černá písmena na šedém podkladě,

d)
šedá písmena na bílém podkladě, nebo

e)
bílá písmena na zeleném podkladě.

(3) Vyobrazení nápisů "CELNÍ SPRÁVA" je uvedeno v příloze č. 4 obr. 2 až 6.".

9. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Celník, který nosí služební stejnokroj 12, je na rukávě stejnokroje označen pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních rukávovým znakem, který je tvořen nápisem "CZECH REPUBLIC" a vyobrazením státní vlajky České republiky. Vyobrazení označení je uvedeno v příloze č. 4 obr. 7.

(5) Celník nebo občanský zaměstnanec celní správy může být na rukávě označen též rukávovou páskou, která je bílé barvy s černým nápisem "CELNÍ SPRÁVA", zelené barvy s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA" nebo modré barvy s bílým nápisem "CELNÍ SPRÁVA". Vyobrazení rukávové pásky je uvedeno v příloze č. 4 obr. 8 až 10. Nápis "CELNÍ SPRÁVA" na rukávové pásce může být také v provedení ve dvou řádcích.

(6) Nápis "CELNÍ SPRÁVA" může být doplněn mezinárodními termíny "CUSTOMS - ZOLL - DOUANE".".

10. V § 5 odst. 1 se za slovo "tvoří" vkládají slova "zvýrazňující reflexní prvky," a věta druhá se zrušuje.

11. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Při nošení služebně pracovního stejnokroje 17 jsou rukávový znak a identifikační znak celní správy umístěny způsobem uvedeným v odstavci 1. Dále na levé straně prsou a na zádech služebně pracovního stejnokroje 17 celníka je nápis "CELNÍ SPRÁVA" v barevném provedení podle § 4 odst. 2.".

12. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Rukávový znak pro výkon služby v zahraničí a při mezinárodních cvičeních a rukávová páska jsou umístěny na levém rukávu.".

13. V § 9 odst. 2 písm. c) se slovo "devíti" nahrazuje slovem "pásem".

14. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a

Náležitosti a vzor služebního odznaku a způsob prokazování
příslušnosti k celní správě služebním odznakem


(1) Služební odznak je kovový s tmavě modrým okružím; na služebním odznaku je v horní části vyobrazen velký státní znak České republiky, v dolní části znak Merkura, ze stran obepnutý lipovými ratolestmi. V horní části okruží je nápis "CELNÍ SPRÁVA" a v dolní části mezinárodní označení celní správy; v dolní části služebního odznaku je v obdélníkovém poli překrývajícím spodní část symbolu Merkura pětimístné identifikační číslo služebního odznaku. Vzor služebního odznaku je vyobrazen v příloze č. 11.

(2) Celník při prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem předkládá k nahlédnutí lícovou stranu služebního odznaku s číslem, aniž služební odznak vydá z ruky. Celník při výkonu služby v občanském oděvu může též prokazovat svoji příslušnost k celní správě umístěním služebního odznaku na levou stranu hrudi nebo zavěšením na krk tak, že je viditelná lícová strana služebního odznaku s číslem.".

15. Příloha č. 1 se zrušuje.

16. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

17. V příloze č. 3 část s obrázkem 1b zní:

obrázek

18. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

19. Příloha č. 6 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

20. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 286/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel celní správy podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat do 31. prosince 2027.

2. Identifikační znak celní správy podle vyhlášky č. 286/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze užívat i po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.