Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
Citace: 364/2017 Sb. Částka: 128/2017 Sb.
Na straně (od-do): 3954 Rozeslána dne: 7. listopadu 2017
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 11. října 2017 Datum účinnosti od: 7. listopadu 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
212/2009 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 403/0

Text předpisu:

364

ZÁKON

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb.,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek,
který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik,
ve znění zákona č. 121/2012 Sb.


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Zemřelo-li dítě, které je oprávněnou osobou podle odstavce 3 a které řádně a včas uplatnilo nárok podle § 5 odst. 1, před tím, než bylo o jeho nároku rozhodnuto nebo než mu bylo vyplaceno vypořádání, jsou oprávněnými osobami jeho děti, pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona občany České republiky, a to každé z nich stejným dílem; to neplatí, bylo-li již vypořádání v celé výši podle § 7 vyplaceno jiným oprávněným osobám.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

2. V § 3 odst. 5 se za slova "odstavce 3" vkládají slova "a 4".

3. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nárok oprávněné osoby podle § 3 odst. 4 je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6) podanou povinné osobě nejpozději do 30. června 2018, jinak nárok zaniká.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.