Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
Citace: 379/2017 Sb. Částka: 133/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4290-4307 Rozeslána dne: 22. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Datum přijetí: 13. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
281/2002 Sb.
Předpis mění:
474/2002 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

379

VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.


Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 22 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 253/2017 Sb., k provedení § 6 odst. 4, § 10 odst. 3, § 14 odst. 7, § 16 odst. 6 a 7, § 17 odst. 5 a 6, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 3:


Čl. I

Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)
seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů,

b)
seznam rizikových biologických agens a toxinů,

c)
vzor oznámení vstupu vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky,

d)
vzor oznámení vstupu rizikových biologických agens nebo toxinů na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky,

e)
podrobnosti o vedení evidence vysoce rizikových biologických agens a toxinů, době jejího uchovávání a údajích obsažených v deklaraci vysoce rizikových biologických agens a toxinů,

f)
podrobnosti o vedení evidence rizikových biologických agens a toxinů, době jejího uchovávání a údajích obsažených v deklaraci rizikových biologických agens a toxinů,

g)
vzor deklarace vysoce rizikových biologických agens a toxinů,

h)
vzor deklarace rizikových biologických agens a toxinů,

i)
vzor formuláře k žádosti o povolení,

j)
vzor ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens nebo toxiny a

k)
vzor ohlášení instalace nového technického a technologického laboratorního a výrobního vybavení.".

2. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

3. Nadpis nad § 4 se zrušuje.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Společná ustanovení o vedení evidence

(1) Evidenci vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů vede osoba určená statutárním orgánem, která je zapsána v evidenční knize, prováděním záznamů v evidenční knize.

(2) Evidence vysoce rizikových biologických agens a toxinů se vede odděleně od evidence rizikových biologických agens a toxinů.".

5. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Evidenční kniha

(1) Evidenční kniha se skládá z úvodních informací, seznamu evidovaných biologických agens nebo toxinů a jednotlivých evidenčních listů.

(2) Evidenční kniha musí být vedena tak, aby

a)
údaje v ní evidované nemohly být odstraněny nebo změněny, s výjimkou oprav podle odstavce 4,

b)
do ní nemohly být vloženy nové údaje nepovolanou osobou,

c)
jednotlivé záznamy v evidenční knize byly průběžně číslovány a

d)
bylo možno vytvořit přehled skutečného stavu změn evidenční knihy za určité časové období.

(3) Evidenční kniha obsahuje

a)
úvodní informace, a to

1.
údaje o identifikaci právnické nebo fyzické osoby, která má podle § 16 odst. 1 nebo § 17 odst. 4 zákona povinnost vést evidenci, v rozsahu obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt, a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,

2.
datum, od kdy se záznamy provádějí,

3.
datum posledního záznamu,

4.
jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt, a podpis statutárního orgánu nebo jeho zástupce a

5.
jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt, a podpis osoby, která je určena pro vedení evidence,

b)
v seznamu evidovaných biologických agens nebo toxinů pořadové číslo a uvedení čísla nebo rozsahu čísel všech evidenčních listů dané položky v evidenční knize a

c)
alespoň jeden samostatný evidenční list pro každé jednotlivé biologické agens nebo toxin uvedený v seznamu evidovaných biologických agens nebo toxinů.

(4) Opravy chybných záznamů v evidenční knize se provádějí tak, aby bylo možno zjistit obsah původního záznamu. Opravený záznam se opatří datem a jménem, popřípadě jmény, a příjmením osoby určené k provádění záznamů v evidenční knize, která opravu záznamu provedla.

(5) Po ukončení vedení záznamů v evidenční knize se vyplní údaj podle odstavce 3 písm. a) bodu 3 a musí být zajištěno, aby jednotlivé evidenční listy nebo jejich části, které zůstaly nevyplněny, byly znehodnoceny nebo bylo znemožněno do nich přidat další údaj.".

6. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Vzor evidenčního listu

Vzor evidenčního listu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.".

7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

"§ 6a

Uchovávání evidenční knihy

Uzavřenou evidenční knihu je držitel povolení nebo osoba nakládající s rizikovými biologickými agens nebo toxiny povinna uchovávat po dobu 10 let od data jejího uzavření.".

8. V nadpisu § 7 se slova "objektech a zařízeních, ve kterých" nahrazují slovy "pracovištích, kde".

9. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 7a

Vzor formuláře k žádosti o povolení

Vzor formuláře k žádosti o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 7b

Vzor k předávaným údajům

(1) Vzor oznámení vstupu vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů a rizikových biologických agens nebo toxinů na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens nebo toxiny je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) Vzor ohlášení instalace nového technického a technologického laboratorního a výrobního vybavení je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.".

10. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

11. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

12. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

13. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

14. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

15. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

16. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

17. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předsedkyně:
Ing. Drábová, Ph.D., v. r.