Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 384/2017 Sb. Částka: 134/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4326-4327 Rozeslána dne: 23. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 14. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
6/2002 Sb.; 141/1961 Sb.; 99/1963 Sb.; 292/2013 Sb.; 182/2006 Sb.
Předpis mění:
37/1992 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

384

VYHLÁŠKA

ze dne 14. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu
pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 113 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), § 468 a 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., podle § 374 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., podle § 515 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a podle § 431 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003 Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/2011 Sb. a vyhlášky č. 322/2013 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu § 6 se slova "justičními čekateli," zrušují.

2. V § 6 odst. 1, 2, 3 a 6 se slova "justiční čekatele a" zrušují.

3. V § 6 odst. 4 se slova "a justiční čekatelé" zrušují.

4. V § 6 odst. 5 se slova "nebo justiční čekatele" zrušují.

5. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně nadpisu znějí:

"Úkony konané justičními čekateli

§ 6a

Justiční čekatel v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním může provádět veškeré úkony soudu prvního stupně, s výjimkou

a)
vedení jednání ve věci samé,

b)
rozhodování ve věci samé formou rozsudku,

c)
rozhodování ve věci samé formou usnesení v řízeních podle občanského soudního řádu, soudního řádu správního a zákona o zvláštních řízeních soudních mimo rozhodování v

1.
řízení o úschovách,

2.
řízení o umoření listin,

3.
věcech určení otcovství souhlasným prohlášením,

4.
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé a v opatrovnických věcech osob omezených ve svéprávnosti nebo osob, o jejichž svéprávnosti je vedeno řízení, osob, o kterých není známo, kde pobývají, neznámých osob a dále osob, jejichž zdravotní stav jim působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv, v nichž nebylo nařízeno jednání,

5.
řízení ve věcech veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a insolvenčního rejstříku, v nichž nebylo nařízeno jednání,

d)
rozhodování o předběžném opatření,

e)
rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovité věci, prodejem nemovité věci, postižením obchodního závodu nebo zřízením soudcovského zástavního práva,

f)
rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky nebo prodejem movitých věcí v řízeních, v nichž bylo nařízeno jednání,

g)
rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí nebo pověřování soudního exekutora a nařizování exekuce k vymožení peněžitého plnění, je-li exekučním titulem exekutorský zápis nebo notářský zápis včetně rozhodování o zastavení výkonu rozhodnutí, nebyl-li návrh podán oprávněným nebo soudním exekutorem, popřípadě bylo-li proti návrhu podáno odvolání,

h)
rozhodování o uspokojení práv na nepeněžité plnění,

i)
rozhodování o nařízení výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti s výjimkou výživného,

j)
vydání potvrzení evropského exekučního titulu,

k)
rozhodování o odkladném účinku žaloby v soudním řízení správním,

l)
věcí, kde je úkon zvláštním zákonem výslovně svěřen soudci,

m)
jednání a rozhodnutí v insolvenčním řízení o

1.
ustanovení insolvenčního správce,

2.
odvolání insolvenčního správce z funkce,

3.
zproštění výkonu funkce insolvenčního správce,

4.
zrušení usnesení schůze věřitelů,

5.
ustanovení prozatímního věřitelského výboru,

6.
rozhodnutích a opatřeních přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezeními podle insolvenčního zákona,

7.
návrhu na nařízení předběžného opatření, jímž má být omezeno právo dlužníka nakládat s majetkovou podstatou,

8.
návrhu na moratorium,

9.
tom, že dlužník je v úpadku,

10.
zamítnutí insolvenčního návrhu,

11.
zrušení úpadku,

12.
prohlášení konkursu a o jeho zrušení,

13.
schválení konečné zprávy a rozvrhového usnesení,

14.
povolení reorganizace, o schválení reorganizačního plánu a jeho změn a o přeměně reorganizace v konkurs,

15.
schválení oddlužení a jeho změn, o přiznání osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a o odejmutí tohoto osvobození a o zrušení oddlužení,

16.
ukončení provozu dlužníkova obchodního závodu,

17.
věci samé v incidenčních sporech,

n)
vyřizování dožádání s cizinou, mimo Slovenské republiky.


§ 6b

Justiční čekatel v trestních věcech může provádět veškeré úkony soudu prvního stupně s výjimkou

a)
rozhodování a provádění úkonů při jednání soudu v hlavním líčení, veřejném zasedání, neveřejném zasedání a vazebním zasedání,

b)
vydání trestního příkazu, příkazu k zatčení, příkazu k odnětí věci, příkazu k domovní prohlídce, příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků, příkazu k osobní prohlídce, příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního zařízení, příkazu ke zjištění údajů o telekomunikačním provozu, nařízení vydání zásilky, nařízení záměny obsahu zásilky,

c)
rozhodnutí o zajištění věci důležité pro trestní řízení,

d)
rozhodnutí ve věcech mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních,

e)
udělování souhlasu za předsedu senátu orgánům činným v trestním řízení k provedení úkonů podle trestního řádu,

f)
úkonů soudce v přípravném řízení.".

6. V § 7 odst. 1 se slova "justičním čekatelem nebo" zrušují.

7. V § 7 odst. 1 se za slova "ve věcech uvedených v § 6 odst. 1 až 4" vkládají slova "nebo justičním čekatelem ve věcech uvedených v § 6a a 6b".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.