Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
Citace: 389/2017 Sb. Částka: 136/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4348-4349 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 16. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
166/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
363/2015 Sb.

Text předpisu:

389

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2017

o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol
spojených s dovozem nebo vývozem


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů

a)
veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,

b)
veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

c)
spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

d)
spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019.


§ 2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené
s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo
živočišných produktů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.


§ 3

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené
s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného
původu, doplňkových látek a premixů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, pokud třetí země určení z nákazových důvodů ověření tohoto osvědčení vyžaduje, je 100 Kč.


§ 4

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním
veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.


§ 5

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním
pohraniční veterinární kontroly

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2018 a 2019 je stanovena v příloze této vyhlášky.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.


Příloha k vyhlášce č. 389/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)