Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 397/2017 Sb. Částka: 139/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4396-4397 Rozeslána dne: 29. listopadu 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 20. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
563/1991 Sb.
Předpis mění:
410/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

397

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb. a vyhlášky č. 273/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se text "319," zrušuje.

2. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova "za odběrateli" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "mezi odběrateli a dodavateli".

3. V § 25 odst. 3 písm. e) se slova "za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a" zrušují a slovo "pokutové" se nahrazuje slovem "příkazové".

4. V § 31 písm. a) se za slovo "úvěrů" vkládají slova "a zápůjček".

5. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova "stav a pohyby krátkodobých" nahrazují slovem "částky", slova "vůči dodavatelům," se zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "mezi odběrateli a dodavateli".

6. V § 45 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

7. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 71 odst. 3 se slova "známa pořizovací cena" nahrazují slovy "známé jejich ocenění".

9. V § 71 odst. 4 se slova "známé ocenění" nahrazují slovy "známa pořizovací cena".

10. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc je vykázána v položce "A.II.2. Kulturní předměty".".

11. V § 72 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

12. V § 72 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

13. V § 72 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

14. V příloze č. 1 v závazném vzoru pro organizační složky státu se položka "C.II.3. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření" zrušuje.

15. V příloze č. 5 položce "F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky" se položka "B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany" zrušuje.

Dosavadní položka B.II.8. se označuje jako položka B.II.7.

16. V příloze č. 5 položce "F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky" položce "B.II. Tvorba fondu" se ve sloupci "BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ" text "B.II.8." nahrazuje textem "B.II.7.".

17. V příloze č. 5 se položka "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"" zrušuje.

18. Příloha č. 6 se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není-li v bodu 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 31 a 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2017.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.