Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Citace: 405/2017 Sb. Částka: 144/2017 Sb.
Na straně (od-do): 45784696 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Datum přijetí: 24. listopadu 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
183/2006 Sb.
Předpis mění:
499/2006 Sb.; 169/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

405

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,
a vyhláška č. 169/2016 Sb.,
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr


Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o dokumentaci staveb

Čl. I

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "(dále jen "stavba")".

2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo "společné" a slova "územního rozhodnutí a stavebního" zrušují.

3. V § 1 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládá slovo "projektové".

4. V § 1 odst. 3 se slova "a na dráze včetně zařízení na dráze" zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova ", s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací".

5. V nadpisu § 1a se slova "nebo zařízení" zrušují a číslo "7" se nahrazuje slovy "6 a § 94c odst. 3".

6. V § 1a se slova "nebo zařízení" zrušují.

7. V § 1a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:

"(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.".

8. V nadpisu § 1b se číslo "7" nahrazuje slovy "6 a § 94c odst. 3".

9. V § 1b se číslo "2" nahrazuje číslem "6".

10. V nadpisu § 1c se číslo "7" nahrazuje slovy "6 a § 94c odst. 3".

11. V § 1c se číslo "3" nahrazuje číslem "7".

12. § 1d včetně nadpisu zní:

"§ 1d

Dokumentace pro vydání společného povolení

(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.".

13. V nadpisu § 2 se číslo "8" nahrazuje číslem "9".

14. V § 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "12".

15. V nadpisu § 3 se slovo "Dokumentace" nahrazuje slovy "Projektová dokumentace" a číslo "6" se nahrazuje číslem "7".

16. V § 3 se číslo "6" nahrazuje číslem "13".

17. V § 4 odst. 1 se číslo "7" nahrazuje číslem "14".

18. V § 5 se číslo "8" nahrazuje číslem "15".

19. V § 6 se číslo "9" nahrazuje číslem "16".

20. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.

(2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí a položek musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(3) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nebo dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru staveb zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.".

21. Přílohy č. 1 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 7 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

22. Za přílohu č. 8 se vkládají nové přílohy č. 9 až 15, které znějí:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Dosavadní příloha č. 9 se označuje jako příloha č. 16.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

2. Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr

Čl. III

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo "projektové" a slova "přílohy č. 6 k vyhlášce" se nahrazují slovem "vyhlášky".

2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "přílohy č. 3, 5, 6 nebo 9 k vyhlášce" nahrazují slovem "vyhlášky".

3. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "přílohy č. 8 k vyhlášce" nahrazují slovem "vyhlášky".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:
Ing. Šlechtová v. r.