Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 411/2017 Sb. Částka: 146/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4725-4726 Rozeslána dne: 7. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 1. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
563/1991 Sb.
Předpis mění:
270/2010 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

411

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 29 odst. 4 a § 30 odst. 9:


Čl. I

Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. e) se slova "seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů a" zrušují.

2. V § 2 písm. h) v části věty před středníkem se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečný inventurní soupis" se vkládají slova "nebo zjednodušený inventurní soupis".

3. V § 2 písm. k) se za slova "dodatečným inventurním soupisem" vkládají slova ", zjednodušeným inventurním soupisem".

4. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) a q), která znějí:

"p)
zjednodušenou inventurou činnosti prováděné při inventarizaci jiných pasiv vykazovaných na jednotlivých položkách položek C.I. a C.II. rozvahy s výjimkou položky C.I.3., které jsou nutné pro vyhotovení zjednodušených inventurních soupisů,

q)
zjednodušeným inventurním soupisem průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.".

5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "dodatečných inventurních soupisů" vkládají slova ", zjednodušených inventurních soupisů".

6. V § 3 odst. 1 písm. h) se za slova "dodatečných inventurních soupisů" vkládají slova ", zjednodušených inventurních soupisů".

7. V § 3 odst. 1 písm. n) se za slova "dodatečném inventurním soupisu" vkládají slova ", zjednodušeném inventurním soupisu".

8. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".

9. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Příloha inventarizační zprávy obsahuje seznam inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, zjednodušených inventurních soupisů, inventurních zápisů a inventurních závěrů, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.".

10. V § 5 odst. 3 se slovo "a" nahrazuje čárkou, za slova "dodatečných inventurních soupisů" se vkládají slova "a zjednodušených inventurních soupisů" a na konci textu odstavce se doplňují slova ", pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".

11. V nadpisu § 8 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečný inventurní soupis" se vkládají slova "a zjednodušený inventurní soupis".

12. V § 8 odst. 1 se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečný inventurní soupis" se vkládají slova "a zjednodušený inventurní soupis".

13. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečné inventurní soupisy" se vkládají slova "a zjednodušené inventurní soupisy".

14. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo zjednodušeného inventurního soupisu".

15. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
v případě zjednodušeného inventurního soupisu přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou, včetně počátečních a konečných stavů.".

16. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".

17. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova ", pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace".

18. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Příloha zjednodušeného inventurního soupisu obsahuje alespoň seznam všech inventarizačních evidencí, které byly využity při zjišťování přírůstků a úbytků, pokud tyto skutečnosti nevyplývají z vnitřního předpisu nebo jiné dokumentace.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

19. V § 8 odst. 6 se slovo "i" nahrazuje čárkou a za slova "dodatečného inventurního soupisu" se vkládají slova "i zjednodušeného inventurního soupisu".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 270/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Účetní jednotka může ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použít pro inventarizaci majetku a závazků související s účetním obdobím roku 2017.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Pilný v. r.