Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Citace: 418/2017 Sb. Částka: 148/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4756 Rozeslána dne: 8. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 1. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
458/2000 Sb.
Předpis mění:
345/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

418

VYHLÁŠKA

ze dne 1. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy
a o předávání údajů pro dispečerské řízení


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, se mění takto:

1. V § 5 odst. 5 se slova "tak, aby umožnil bezpečné a spolehlivé řízení soustavy" zrušují.

2. V § 6 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

"a)
předpověď provozu na daný plynárenský den zpřesňovanou v jeho průběhu a na následující plynárenský den včetně hodinové předpovědi spotřeby plynu pro celé území České republiky,".

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

3. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova "zpracovaný na základě" vkládají slova "hodinových předpovědí spotřeby plynu na daný plynárenský den zpřesňovaných v jeho průběhu a hodinových předpovědí spotřeby plynu pro následující plynárenský den přejímaných od provozovatelů distribučních soustav,".

4. V § 6 odst. 2 se za slovo "termínech" vkládají slova "v souladu s § 18".

5. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "a hodinové předpovědi spotřeby plynu na daný plynárenský den".

6. V § 8 odst. 1 se slovo "měsíčně" nahrazuje slovem "denně".

7. V § 10 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)
řízení provozu distribuční soustavy podle průběžně sledovaných provozních parametrů a hodinové předpovědi spotřeby plynu v distribuční soustavě na daný plynárenský den, zpřesňované v jeho průběhu ve spolupráci s dispečinky propojených distribučních soustav,".

8. V § 18 odstavec 4 zní:

"(4) Provozovatelé distribučních soustav předávají denně do 22.00 hodin provozovateli přepravní soustavy hodinové předpovědi spotřeby plynu na následující plynárenský den v členění podle jednotlivých distribučních zón.".

9. V § 18 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Provozovatelé distribučních soustav předávají v průběhu plynárenského dne provozovateli přepravní soustavy hodinové předpovědi spotřeby plynu na daný plynárenský den v členění podle jednotlivých distribučních zón.

(6) Provozovatelé distribučních soustav předávají údaje uvedené v odstavci 5 v 8.00 hodin, ve 14.00 hodin a ve 22.00 hodin a s každou významnou změnou hodinové předpovědi spotřeby plynu v distribuční soustavě.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

10. V § 18 odstavec 7 zní:

"(7) Údaje podle odstavce 1 písm. a) a odstavců 4 a 5 se předávají elektronicky.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr:
Ing. Havlíček, MBA, v. r.