Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
Citace: 419/2017 Sb. Částka: 148/2017 Sb.
Na straně (od-do): 4757-4759 Rozeslána dne: 8. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 4. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
289/1995 Sb.; 449/2001 Sb.; 99/2004 Sb.
Předpis mění:
79/1996 Sb.; 244/2002 Sb.; 197/2004 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

419

VYHLÁŠKA

ze dne 4. prosince 2017,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců
orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 51 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle § 68 k provedení § 61 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a podle § 32 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství):


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů
státní správy lesů a o jejich označení

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 52/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se věta první zrušuje.

2. V § 1 odst. 1 se slovo "Stejnokroj" nahrazuje slovy "Služební stejnokroj (dále jen "stejnokroj")".

3. V § 1 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

5. V § 4 odst. 2 se číslo "2" nahrazuje číslem "1" a slova "(přípustné stejnokrojové součásti)" se zrušují.

6. V § 4 odst. 2 se ve větě druhé zrušuje slovo "hnědé".

7. V § 4 odst. 3 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

8. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/1996 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky k provedení zákona o myslivosti

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb. a vyhlášky č. 362/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

"(1) Služební stejnokroj zaměstnanců vykonávajících státní správu myslivosti (dále jen "stejnokroj") je totožný se stejnokrojem zaměstnanců orgánů státní správy lesů14), včetně vymezení jeho povinných oděvních součástí a přípustných oděvních součástí, které mohou být s povinnými oděvními součástmi kombinovány.

______________________________________
14)
§ 1 odst. 1 a příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

3. V § 33 odst. 3 se slova "je uvedeno v příloze č. 19 této vyhlášky (přípustné stejnokrojové součásti)" nahrazují slovy "přípustnými stejnokrojovými součástmi".

4. Příloha č. 19 se zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky k provedení zákona o rybářství

Čl. III

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 122/2010 Sb., vyhlášky č. 123/2016 Sb. a vyhlášky č. 336/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"(1) Služební stejnokroj zaměstnanců vykonávajících státní správu rybářství (dále jen "stejnokroj") je totožný se stejnokrojem zaměstnanců orgánů státní správy lesů12), včetně vymezení jeho povinných oděvních součástí a přípustných oděvních součástí, které mohou být s povinnými oděvními součástmi kombinovány.

______________________________________
12)
§ 1 odst. 1 a příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

3. V § 24 odst. 3 se slova "je uvedeno v příloze č. 12" nahrazují slovy "přípustnými stejnokrojovými součástmi".

4. Část přílohy č. 12 "Oděvní součásti služebního stejnokroje zaměstnanců orgánů státní správy rybářství" se zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodné ustanovení

Čl. IV

Služební stejnokroje podle právní úpravy ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být používány nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.