Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
Citace: 436/2017 Sb. Částka: 156/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5122-5191 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 6. prosince 2017 Datum účinnosti od: 15. prosince 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
373/2011 Sb.
Předpis mění:
79/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

436

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a), c) a d) a § 60 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 95 odst. 2 k provedení § 52 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

______________________________________
"1)
Čl. 45 odst. 3 písm. a) a b), čl. 45 odst. 4, čl. 47 a čl. 49 směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.
Čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (sedmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Čl. 9 odst. 1 a 2 směrnice 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (pátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Čl. 14 bod 1 přílohy směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).".

2. V § 2 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů".

3. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova "jiným právním předpisem5)" nahrazují slovy "v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem5)".

4. V § 4 se ve větě první za slovem "předpisem5)" vkládá čárka.

5. V § 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ", a dále doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu".

6. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Zdravotní stav za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí na základě

a)
informací zjištěných při dohledu podle § 2 písm. c), nejde-li o případ, kdy pracovnělékařskou prohlídku vykonává registrující poskytovatel,

b)
údajů obsažených v písemné žádosti zaměstnavatele o provedení pracovnělékařské prohlídky,

c)
závěrů základního vyšetření a popřípadě dalších odborných vyšetření a

d)
údajů uvedených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen "zdravotnická dokumentace registrujícího poskytovatele"), pokud se takový výpis podle zákona nebo této vyhlášky vyžaduje; je-li ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě poskytovatelem pracovnělékařských služeb (dále jen "zdravotnická dokumentace o pracovnělékařských službách") dříve vyžádaný výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele a tato skutečnost je uvedena v žádosti o výpis, v novém výpisu lze v případě zjištění změn ve zdravotním stavu posuzované osoby registrujícím poskytovatelem uvést pouze údaje za období od vydání dříve vyžádaného výpisu.

Údaje ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, který je zároveň poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se zaznamenají v nezbytném rozsahu do zdravotnické dokumentace o pracovně-lékařských službách.".

7. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Posuzuje-li zdravotní stav registrující poskytovatel zdravotních služeb na základě žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona, postupuje se podle odstavce 2 písm. b) a c).".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

8. V § 7 odst. 2 písm. b) se za slovo "prováděná" vkládají slova "v případě mimořádné prohlídky".

9. V § 7 odst. 2 písm. d) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

"2.
jestliže posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele a pokud je to podle zjištění zdravotního stavu při základním vyšetření k vyloučení nemocí, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci nebo vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, důvodné; sdělení, že posuzovaná osoba není registrována u žádného registrujícího poskytovatele, se zaznamená do zdravotnické dokumentace o pracovně-lékařských službách,".

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

10. V § 7 odst. 6 se za slovo "osoby" vkládají slova ", jehož součástí bude doporučení ohledně závěru o její zdravotní způsobilosti, a to".

11. V § 7 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud jsou pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci stanoveny touto vyhláškou nebo jinými právními předpisy rozdílné lhůty pro provedení periodické prohlídky, provedou se při prováděné periodické prohlídce pouze taková odborná vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod této prohlídky. To nebrání postupu podle odstavce 2 písm. d).".

12. V § 8 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:

"2.
před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu, nejde-li o případy, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti osoby připravující se na výkon povolání podle zákona neprovádí,".

13. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "; dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den vydání lékařského posudku před prvním zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu".

14. V § 8 odst. 2 písm. a) se za slovo "nezletilého" a za slovo "zletilého" vkládají slova "uchazeče o vzdělávání,".

15. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo "lékařská" zrušuje.

16. V § 10 odst. 2 se za slovo "též" vkládají slova "před změnou druhu práce nebo" a slova ", a to bez ohledu na to, zda změna takových podmínek vede ke změně výsledné kategorie práce" se nahrazují slovy "nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce".

17. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1 se slova "5 let" nahrazují slovy "4 roky".

18. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

19. V § 11 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "zdraví" vkládají slova ", pokud není pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 stanovena kratší lhůta".

20. V § 11 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

"(4) Odstavec 2 nebo 3 se nepoužije, pokud je jiným právním předpisem11) nebo v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoveno jinak.

______________________________________
11)
Například zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 361/2000 Sb., zákon č. 361/2003 Sb., vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".

21. V § 11 odstavec 5 zní:

"(5) Periodické prohlídky se dále provádějí v případě prací stejného druhu vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud

a)
je stejný druh práce vykonáván na základě těchto dohod opakovaně a součet dob, po které je práce opakovaně vykonávána, je delší než lhůta pro provedení periodické prohlídky podle odstavce 2 nebo 3, popřípadě podle jiného právního předpisu, nebo

b)
zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.".

22. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Dnem rozhodným pro stanovení termínu periodické prohlídky je den

a)
vydání lékařského posudku na základě

1.
vstupní prohlídky nebo mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo

2.
periodické prohlídky, pokud dosavadní lékařský posudek pozbyl platnosti, nebo

b)
započetí výkonu práce stejného druhu poprvé sjednaného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr podle odstavce 5.".

23. Poznámka pod čarou č. 12 zní:

______________________________________
"12)
Zákon č. 263/2016 Sb.".

24. V § 12 odst. 2 písm. e) se slovo "interval" nahrazuje slovy "lhůta pro provedení".

25. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se závěrečná část písmene f) "mimořádná prohlídka po ukončení přerušení výkonu práce se provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.".

26. V § 12 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Při mimořádné prohlídce podle

a)
odstavce 2 písm. a) až d) nebo písm. f) bodu 1 nebo 2 nebo odstavce 3 písm. b) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření, která jsou nezbytná s ohledem na důvod prohlídky, a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele, popřípadě též lékařské zprávy ošetřujícího lékaře, který ukončil dočasnou pracovní neschopnost; výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele není třeba požadovat, pokud od vydání posledního lékařského posudku uplynula doba kratší než 6 měsíců,

b)
odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 nebo odstavce 3 písm. a) se zdravotní stav posuzované osoby posuzuje na základě základního a dalších odborných vyšetření podle § 7 odst. 2 a výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele.

(5) S výjimkou mimořádné prohlídky podle odstavce 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3, kdy se stanoví nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky podle § 11, nedochází provedením mimořádné prohlídky ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce podle § 11, pokud z lékařského posudku nevyplývá jinak.".

27. V § 12 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Má-li platnost dosavadního lékařského posudku uplynout v době kratší než 90 dnů nebo dosavadní lékařský posudek již není platný, a dojde-li v této době k souběhu mimořádné a periodické prohlídky, provede se periodická prohlídka; přitom se provedou i vyšetření potřebná pro mimořádnou prohlídku stanovená posuzujícím lékařem s ohledem na důvod provedení mimořádné prohlídky, nebo vyšetření stanovená v rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".

28. V § 13 odst. 1 se slova "na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon," zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Pro zjištění zdravotního stavu zaměstnance podle věty první není třeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele požadovat.".

29. V § 13 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

"(2) Výstupní prohlídka se provádí

a)
při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

1.
zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

2.
u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo

3.
zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána opakovaně dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání24),

b)
před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c)
pokud tak stanoví jiný právní předpis.

Na základě provedení výstupní prohlídky je posuzované osobě a osobě, která o prohlídku požádala, předáno potvrzení o jejím provedení. Kopie potvrzení se zakládá do zdravotnické dokumentace pracovnělékařských služeb.

______________________________________
24)
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb.".

30. V § 13 odstavec 3 zní:

"(3) Výstupní prohlídka při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu se dále provede v případě, kdy o to požádá zaměstnavatel nebo jeho prostřednictvím zaměstnanec.".

31. V § 15 písm. a) bod 2 zní:

"2.
adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,".

32. V § 15 písm. b) se slova "na území České republiky, nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nebo, nemá-li takovou adresu, adresu místa bydliště" nahrazují slovy "popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince".

33. V § 15 se na konci textu písmene c) doplňují slova "; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru,".

34. V § 15 se na konci textu písmene d) doplňují slova "; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost".

35. V § 15 se na konci textu písmene e) doplňují slova "; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky".

36. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) V případě žádosti o provedení výstupní prohlídky se odstavec 1 použije obdobně.".

37. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení
zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání

(1) Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole obsahuje tyto náležitosti:

a)
identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,

b)
identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

c)
kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu,

d)
důvod provedení prohlídky.

(2) Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a), b) a d) obsahuje

a)
identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,

b)
kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován,

c)
druh požadované prohlídky,

d)
údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o žádost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2 nebo písm. c).".

38. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)
identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy, adresu sídla školy a identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,".

39. V § 16 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) se slovo "vzdělávání" nahrazuje slovem "vzdělání".

40. V § 17 písm. a) bod 2 zní:

"2.
adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,".

41. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

"§ 17a

Náležitosti potvrzení o provedení výstupní prohlídky

Potvrzení o provedení výstupní prohlídky obsahuje tyto náležitosti:

a)
identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu podle § 17 písm. a),

b)
identifikační údaje osoby, u které byla výstupní prohlídka provedena, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu této osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,

c)
údaje o dosavadním pracovním zařazení posuzované osoby, dále údaje o druhu práce, režimu práce, rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, kterou posuzovaná osoba vykonávala, a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek,

d)
údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru, pokud ho zaměstnavatel v žádosti uvede,

e)
datum provedení výstupní prohlídky,

f)
identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, který potvrzení vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresu sídla a razítko poskytovatele,

g)
identifikační údaje lékaře, který výstupní prohlídku provedl, a to jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis lékaře,

h)
datum vydání potvrzení.".

42. Přílohy č. 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 14 až 22 a 25 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 79/2013 Sb. na základě jiných právních předpisů, se provedou v souladu s § 18 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pracovnělékařské prohlídky, jejichž termíny k provedení byly stanoveny podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech stanovených podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Pracovnělékařské prohlídky podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se provedou v termínech navazujících na provedení pracovnělékařských prohlídek uvedených v bodě 1 nebo 2, pokud jiné právní předpisy nestanoví jinak.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.