Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Citace: 437/2017 Sb. Částka: 157/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5194-5211 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Datum přijetí: 8. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. února 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
181/2014 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

437

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2017

o kritériích pro určení provozovatele základní služby


Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost stanoví podle § 28 odst. 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností podle § 22a odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti.


§ 2

Odvětvová a dopadová kritéria

(1) Odvětvová kritéria jsou určena druhem služby, druhem subjektu a speciálním kritériem druhu subjektu.

(2) Speciální kritérium druhu subjektu zohledňuje významnost subjektu v jednotlivém odvětví.

(3) Odvětvová a dopadová kritéria jsou uvedena v příloze k této vyhlášce.

(4) K druhu služby, druhu subjektu a speciálnímu kritériu druhu subjektu uvedeným na témž řádku přílohy k této vyhlášce se vztahují dopadová kritéria stanovená pro dané odvětví, popřípadě pro danou část odvětví.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2018.


Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.


Příloha k vyhlášce č. 437/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)