Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
Citace: 445/2017 Sb. Částka: 158/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5236-5237 Rozeslána dne: 15. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 12. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
166/1999 Sb.
Předpis mění:
128/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

445

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních
a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky,
v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení § 22 odst. 2 písm. a) bodu 3 veterinárního zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb., se mění takto:

1. § 10 včetně poznámek pod čarou č. 17 až 24 zní:

"§ 10

(1) Potravinářský podnik, který zpracovává v rámci okrajové a omezené činnosti v průměru 500 l mléka turů, kozího nebo ovčího mléka denně, nejvýše však 1000 l mléka do 48 hodin po nadojení, může, není-li dále stanoveno jinak, v rámci své maloobchodní činnosti dodávat výrobky ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka od zvířat z vlastního hospodářství nebo výrobky z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka od zvířat z vlastního hospodářství jinému maloobchodu, který dodává tyto mléčné výrobky přímo konečnému spotřebiteli nebo použije dodané mléčné výrobky k přípravě pokrmů určených k přímému podávání konečným spotřebitelům, jestliže množství výrobků dodávaných jinému maloobchodu nepřekračuje týdně 35 % produkce mléčných výrobků tohoto potravinářského podniku.

(2) Potravinářský podnik uvedený v odstavci 1 nemůže výrobky uvedené v odstavci 1 dodávat do zařízení zajišťujícího stravovací služby

a)
ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku17),

b)
v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc18),

c)
v provozovnách živnosti, jejíž náplní je péče o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním zařízení,

d)
v soukromých školách nebo zařízeních sloužících odbornému vzdělávání19) nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení,

e)
v zařízeních dětských skupin20), zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti21), poskytovatelů lůžkové péče22), lázeňské léčebně rehabilitační péče23), dětských domovů pro děti do 3 let věku22) a sociálních služeb24).

(3) Pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1 musí být použito syrové mléko pocházející od zvířat, která splňují požadavky stanovené v příloze III oddílu IX kapitole I části I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ve kterém po nadojení

a)
obsah reziduí inhibičních látek nepřesahuje limity stanovené v příloze III oddílu IX kapitole I části III odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004,

b)
Staphylococcus aureus nepřesahuje 500 KTJ v 1 ml, jde-li o výrobu výrobků ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka,

c)
celkový počet mikroorganismů nepřesahuje 100 000 v 1 ml a celkový počet somatických buněk nepřesahuje 400 000 v 1 ml, jde-li o kravské mléko, a

d)
celkový počet mikroorganismů nepřesahuje v případě

1.
mléka pro výrobu výrobků ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka, 500 000 v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu než kravské, nebo

2.
mléka pro výrobu výrobků z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka 1 500 000 v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu než kravské.

(4) Směsný vzorek syrového mléka po nadojení od všech dojených zvířat pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1 musí být vyšetřován na základě analýzy nebezpečí a s přihlédnutím k předchozím výsledkům a jejich trendům, zejména při zahájení výroby výrobků podle odstavce 1 a při každé změně ve způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání mléka, jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však dvakrát ročně s odstupem mezi jednotlivými vyšetřeními nejméně 2 měsíce, a to z hlediska limitů uvedených v odstavci 3 písm. b) až d).

(5) Pro výrobu výrobků uvedených v odstavci 1 musí být použito mléko, které bezprostředně před jeho zpracováním vedle požadavků uvedených v odstavci 3 písm. a) a b),

a)
jde-li o mléko kravské, splňuje požadavky stanovené v příloze III oddílu IX kapitole II části III odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 nebo

b)
jde-li o mléko jiného druhu než kravské, nepřesahuje celkový počet mikroorganismů v případě

1.
výrobků ze syrového, mlékárensky neošetřeného (nepasterovaného) mléka 1 500 000 v 1 ml, nebo

2.
výrobků z tepelně ošetřeného (pasterovaného) mléka 4 500 000 v 1 ml.

______________________________________
17)
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18)
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
21)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
22)
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
23)
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 11 se zrušuje.


Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Jurečka v. r.