Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 452/2017 Sb. Částka: 161/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5330-5411 Rozeslána dne: 20. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 14. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
201/2012 Sb.
Předpis mění:
415/2012 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

452

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 9, § 6 odst. 9, § 12 odst. 8, § 16 odst. 9, § 17 odst. 7, § 32 odst. 8 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 87/2014 Sb. a zákona č. 369/2016 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb., vyhlášky č. 406/2015 Sb. a vyhlášky č. 171/2016 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení.".

2. V § 1 odst. 1 písm. b) se za slova "specifické emisní limity," vkládají slova "způsob stanovení emisních limitů pro látky obtěžující zápachem,".

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se za slova "měření emisí," vkládají slova "dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,".

4. V § 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
oxidy dusíku (NOx) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý.".

5. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "se provádí" vkládají slova "nejpozději do 4 měsíců".

6. V § 3 odst. 1 na konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou a slova "a to nejpozději do 3 měsíců od vzniku některé z těchto skutečností nebo ve lhůtě stanovené v povolení provozu." se zrušují.

7. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.".

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

8. V § 3 odst. 3 se v úvodní části ustanovení slova "podle odstavce 1" nahrazují slovy "podle odstavců 1 a 2".

9. V § 3 odst. 3 písm. b) bodu 1 se za slova "stacionárních zdrojů" vkládají slova "podle § 13".

10. V § 3 odst. 3 písm. b) bodu 6 se za text "3.7.1." vkládá text ", 3.8.3.".

11. V § 3 odst. 3 písm. c) bod 1 zní:

"1.
u stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad, pokud jde o měření těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a dále o měření plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík, plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík a oxidu siřičitého při uplatnění bodu 4 nebo 5 části B přílohy č. 4 zákona; během prvních 12 měsíců provozu se však provedou 4 měření,".

12. V § 3 odst. 4 se v úvodní části ustanovení číslo "2" nahrazuje číslem "3".

13. V § 3 odst. 4 písmeno c) zní:

"c)
v písmenu c) vždy nejméně jednou za 6 měsíců s výjimkou prvních 12 měsíců provozu stacionárního zdroje tepelně zpracovávajícího odpad, kdy se provede jedno měření každé 3 měsíce".

14. V § 3 odst. 5 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

15. V § 3 odst. 6 se v úvodní části ustanovení slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

16. V § 3 odst. 6 písm. a) se za slovo "zdrojů" vkládají slova "podle § 13".

17. V § 3 odst. 6 písm. c) se text "3.8.3.," vypouští.

18. V § 3 odst. 6 písm. d) se za text "3.7.1.," vkládá text "3.8.3.,".

19. V § 3 odst. 8 se slova "odstavci 2" nahrazují slovy "odstavci 3".

20. V § 3 odst. 9 se slova "odstavce 2" nahrazují slovy "odstavce 3".

21. V § 4 odst. 5 se v úvodní části ustanovení číslo "2" nahrazuje číslem "3".

22. V § 4 odst. 6 se za slovo "zdrojů" vkládají slova "podle § 13", slovo "celkovém" se zrušuje a za slova "elektrochemickými články" se vkládají slova "nebo jinými přístroji pro kontinuální měření emisí".

23. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Jednorázové měření emisí se u spalovacích stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW provádí při stabilních provozních podmínkách a při reprezentativní a rovnoměrné zátěži, přičemž do výsledků jednorázového měření emisí se nezapočítávají hodnoty získané v době uvádění stacionárního zdroje do provozu a při jeho odstavování z provozu. V případě, že tyto zdroje používají více druhů paliv, se měření emisí provádí při spalování paliva nebo palivové směsi s pravděpodobně nejvyšší hodnotou emisí a v době, která je s ohledem na běžné provozní podmínky reprezentativní.".

24. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slovo "články" vkládají slova "nebo jiných přístrojů pro kontinuální měření emisí k měření podle § 4 odst. 6".

25. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Hodnota 95% intervalu spolehlivosti jednotlivého naměřeného výsledku stanoveného postupem podle určené technické normy podle zákona o technických požadavcích na výrobky2) nesmí na úrovni specifického emisního limitu překročit následující procentní podíly specifického emisního limitu: 10 % u oxidu uhelnatého, 20 % u oxidu siřičitého, 20 % u oxidů dusíku, 20 % u amoniaku, 30 % u tuhých znečišťujících látek, 30 % u celkového organického uhlíku, 40 % u chlorovodíku, 40 % u fluorovodíku, 40 % u sulfanu a 40 % u sirouhlíku. U stacionárních zdrojů tepelně zpracovávajících odpad je tímto emisním limitem hodnota denního emisního limitu.".

26. V § 8 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za půlhodinovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr minutových středních hodnot zaznamenaných po dobu nejméně 20 minut ze sledovaného 30minutového intervalu, za 10minutovou průměrnou hodnotu se považuje aritmetický průměr minutových středních hodnot,".

27. V § 8 odst. 1 písmeno d) zní:

"d)
pro získání validovaných průměrných půlhodinových a 10minutových průměrných hodnot se odečte od naměřeného výsledku hodnota stanovená postupem podle § 9 odst. 7. Validované průměrné hodnoty a z nich vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací se použijí pouze pro vyhodnocení plnění emisních limitů podle § 9 odst. 1, 2, 4 a 5.".

28. V § 8 odst. 2 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

29. V § 9 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Emisní limit při kontinuálním měření emisí na stacionárních zdrojích vyrábějících oxid titaničitý je považován za splněný, pokud žádná platná hodnota na úrovni doby průměrování stanovené v části 5.2.9. a 5.2.10. přílohy č. 8 k této vyhlášce nepřekročí zde stanovenou hodnotu emisního limitu.".

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

30. V § 9 odst. 5 se slova "odstavcích 1 až 3" nahrazují slovy "odstavcích 1 až 4".

31. V § 9 odst. 7 větě první se slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "odstavci 4" se vkládají slova "a v odstavci 5".

32. V § 9 odst. 7 se slovo "hodinových," zrušuje, slova "maximální hodnoty 95% intervalu spolehlivosti výsledků jednotlivých měření, která nesmí na úrovni hodnoty specifického emisního limitu překročit následující procentní podíl hodnoty tohoto emisního limitu" se nahrazují slovy "následujícího procentního podílu hodnoty těchto výsledků" a za větu první se vkládá věta "U naměřených výsledků vyšších, než je hodnota emisního limitu, se odečte výše uvedený procentní podíl hodnoty specifického emisního limitu.".

33. V § 9 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"(9) K vyhodnocení plnění specifického emisního limitu stanoveného pro stacionární zdroj na základě závěrů o nejlepších dostupných technikách se namísto období uvedených v odstavci 5 použijí období uvedená v těchto závěrech o nejlepších dostupných technikách, za použití vztažných podmínek uvedených tamtéž, a to od data platnosti stanoveného v povolení provozu. Je-li v těchto případech specifický emisní limit definován pouze jako roční průměr, nesmí současně žádná platná denní průměrná hodnota koncentrace za daných vztažných podmínek překročit 120 % hodnoty specifického emisního limitu.

(10) Do hodnot rozhodných pro posouzení dodržení emisního limitu se nezahrnují údaje zjištěné v době měření emisí, které je prováděno v souladu s povolením podle jiného právního předpisu6) za účelem získání informací o úrovni znečišťování pro stanovení podmínek provozu. Stanovená přípustná doba trvání tohoto stavu nesmí překročit 24 hodin za kalendářní rok.

______________________________________
6)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.".

34. V § 12 odst. 1 písm. c) se za slovo "emise" vkládají slova "stanovené jednorázovým autorizovaným měřením" a slova "nelze použít způsob podle písmene a) nebo b) a" se zrušují.

35. V § 13 písm. a) se slova "sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování" nahrazují slovy "pro sušení, pro vypalování nebo pro jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů".

36. V § 13 písmeno j) zní:

"j)
krematorií,".

37. V § 14 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Tyto specifické emisní limity a stavové a vztažné podmínky se použijí také pro spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, u nichž došlo ke změně, která může mít dopad na životní prostředí.".

38. V § 15 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Spalovací stacionární zdroje se uvádí do provozu a odstavují z provozu v co nejkratší možné době. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud je dodržena doba uvádění do provozu a odstavování z provozu stanovená podle rozhodnutí Evropské komise vydaného podle článku 41 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU.".

39. V § 18 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ", pro která jsou stanoveny požadavky na kvalitu paliv v příloze č. 3 k této vyhlášce".

40. Na konci textu § 19 se doplňuje věta "Tato část vyhlášky se nevztahuje na tepelné zpracování odpadu prováděné výhradně za účelem výzkumu a vývoje nebo zkoušení nových procesů tepelného zpracování odpadu, pokud je množství zpracovaného odpadu menší než 50 t za rok a cílem je zlepšení procesu tepelného zpracování odpadu.".

41. V § 21 písm. a) se slova "s výjimkou benzinu," zrušují.

42. V § 21 písm. c) se slova "benzin a" zrušují.

43. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Způsob stanovení specifických emisních limitů pro látky obtěžující zápachem je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.".

44. V § 26 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Náležitosti dokladu o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, jsou stanoveny v příloze č. 18 k této vyhlášce.".

45. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

46. V § 29 odst. 4 se text "1.1, 2.1 a 3.1" nahrazuje textem "2.1.2, 2.2.2 a 2.3.2" a text "1.2, 2.2 a 3.2" se nahrazuje textem "1.1.2, 1.2.2 a 1.3.2".


47. V příloze č. 1 části I se na konci tabulky doplňuje nový řádek, který zní:

"
13. Ověření správnosti výsledků kontinuálního měření emisí a kalibrace kontinuálního měřicího systému. Souběžné stanovení referenční metodou dle určené technické normy1)
".

Současně se doplňuje poznámka pod tabulkou č. 1, která zní:

"1)
Pokud není normovaná referenční metoda pro stanovení dané znečišťující látky, použije se jiná vhodná metoda.".

48. V příloze č. 2 část II zní:

(část II není v digitální podobě)

49. V příloze č. 2 části III se na konci bodu 2 doplňuje text "Ustanovení tohoto bodu nelze použít u stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW a dále u stacionárních zdrojů, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 bez ohledu na datum podání žádosti o povolení provozu; u těchto zdrojů se postupuje podle bodu 1.".

50. V příloze č. 2 části III bod 3 zní:

"3. Alternativně k bodu 2 lze pro oxid siřičitý použít následující průměrné hodnoty specifických emisních limitů (bez ohledu na použitou kombinaci paliv):

a)
1 000 mg.m-3 pro spalovací stacionární zdroje v rámci rafinerie využívající zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, kterým bylo uděleno první povolení před 27. listopadem 2002 nebo jejichž provozovatel před tímto datem podal úplnou žádost o povolení a které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003 nebo

b)
600 mg.m-3 pro ostatní spalovací stacionární zdroje v rámci rafinerie využívající zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu.

Tyto emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případě pevných paliv a 3 % v případě kapalných a plynných paliv.

Ustanovení tohoto bodu nelze použít u plynových turbín a plynových motorů a dále u stacionárních zdrojů, pro něž byla podána kompletní žádost o povolení provozu 7. ledna 2013 nebo později nebo které byly uvedeny do provozu po 7. lednu 2014 bez ohledu na datum podání žádosti o povolení provozu.

Po 1. 1. 2025 nelze ustanovení tohoto bodu použít u stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nižším než 5 MW a po 1. 1. 2030 u stacionárních zdrojů o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 5 MW do 50 MW.".

51. V příloze č. 3 části I se bod 1 zrušuje.

52. V příloze č. 3 části I se označení bodu 2 včetně nadpisu zrušuje a dosavadní body 2.1., 2.2. a 2.3. se označují jako body 1., 2. a 3.

53. V příloze č. 3 části I se dosavadní body 2.1.1. a 2.1.2. označují jako body 1.1. a 1.2.

54. V příloze č. 3 části I bodu 1.1. se na konci tabulky doplňují nové řádky, které zní:

"
Podsítná frakce3)
%
≤ 20
-
Obsah prachu4)
%
≤ 10
-
".

Současně se doplňují poznámky pod tabulkou č. 3 a 4, které znějí:

"3)
Podíl zrna, který při třídicí zkoušce proséváním dle určených technických norem propadne sítem s otvory o rozměru rovném spodní hranici velikosti zrna, specifický pro danou sortu paliva, vyjádřený v hmotnostních procentech z navážky vzorku.
4)
Podíl frakce s velikostí zrn 0 _ 10 mm v podsítné frakci, vyjádřený v hmotnostních procentech z navážky vzorku.".

55. V příloze č. 4 části I bodu 1 se na konci úvodního textu doplňuje věta "V případě jednorázového měření emisí látek uvedených v tabulce 1.1. se za emisní limit považují hodnoty denních průměrů.".

56. V příloze č. 4 části I bodu 2.2. se ve druhém řádku tabulky slova "části I" nahrazují slovy "bodě 1".

57. V příloze č. 4 části I bodu 2.2. se v posledním řádku tabulky slova "vztažené k referenčnímu obsahu kyslíku stanovenému v části II této přílohy" nahrazují slovy "při referenčním obsahu kyslíku stanoveném v této příloze".

58. V příloze č. 5 části I bodu 1 se doplňují písmena e) a f), která znějí:

"e)
VOCF se rozumí podíl hmotnosti fugitivních emisí těkavých organických látek a hmotnosti vstupních organických rozpouštědel

f)
VOCE se rozumí podíl hmotnosti emisí těkavých organických látek a množství či velikosti produkce nebo množství vstupních organických rozpouštědel či celkového množství spotřebovaných vstupních surovin s obsahem VOC.".

59. V příloze č. 5 části I bodu 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)
není přípustné přisávat vzduch z vnějšího ovzduší k odpadnímu plynu před měřicím místem (ředit odpadní plyn) za účelem plnění specifických emisních limitů; je-li odpadní plyn ředěn z důvodu správné funkce zařízení ke snižování emisí nebo chlazení, vyjadřuje se výsledná koncentrace při měření emisí výhradně v průtoku bez přisávaného vzduchu; tento požadavek platí pro stacionární zdroje uvedené v části II v bodech:

i.
4.1. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 5 t za rok nebo větší,
ii.
4.5. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 10 t za rok nebo větší,
iii.
1.1., 1.3., 1.4., 4.2. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 15 t za rok nebo větší,
iv.
1.2., 4.6., 7. s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 25 t za rok nebo větší,
v.
v ostatních bodech s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel stanovenou pro povinnost plnit specifický emisní limit, s výjimkou bodů 4.4. a 9.".

60. V příloze č. 5 část II zní:

(část II není v digitální podobě)

61. V příloze č. 5 části III bodu 1), 2) a 4) se slova "části I" nahrazují slovy "části II".

62. V příloze č. 5 části III bodu 4) se slovo "adhesivních" nahrazuje slovem "adhezivních".

63. V příloze č. 5 části IV bodu 1 se na řádku O2 slova "v některých případech je vhodné při výpočtu veličiny O5 brát" nahrazují slovy "při výpočtu veličiny O5 se bere".

64. V příloze č. 5 části IV bodu 1 se na řádku O5 slova "O6, O7 a O8" nahrazují slovy "O6, O7 nebo O8".

65. V příloze č. 5 části IV bodu 1 se na řádku O8 slova "a která" nahrazují slovem "avšak" a na konci řádku se doplňují slova "ani nebyla započtena do veličiny O7".

66. V příloze č. 8 části I se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
TOC - hmotnostní koncentrace těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík.".

67. V příloze č. 8 část II včetně poznámek pod čarou č. 7 a 8 zní:

(část II není v digitální podobě)

68. Příloha č. 10 zní:

"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

69. Příloha č. 11 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 9 zní:

"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

70. V příloze č. 12 se na konci bodu 4 doplňuje věta "V případě tepelného zpracování odpadu členění odpadu podle katalogu odpadů, uvedení minimálních a maximálních hmotnostních toků nebezpečných odpadů, jejich minimální a maximální výhřevnost a maximální obsahy PCB, pentachlorfenolu, chloru, fluoru, síry a těžkých kovů, případně jiných látek.".

71. Příloha č. 13 zní:

"Příloha č. 13 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

72. Příloha č. 15 zní:

"Příloha č. 15 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

73. Doplňuje se příloha č. 17, která zní:

"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

74. Doplňuje se příloha č. 18, která zní:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 3.1.2, 3.2.2 a 3.3.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se u spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, uvedených do provozu před 20. prosincem 2018, které dodávají alespoň 50 % užitného tepla, stanoveno jako klouzavý průměr za období 5 let, v podobě páry či teplé nebo horké vody do veřejné sítě dálkového vytápění, uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.1.2, 2.2.2 a 2.2.3 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s výjimkou emisního limitu pro SO2, který nesmí být vyšší než 1 100 mg.m-3.

2. Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.3.2 a 3.3.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se u plynových turbín o jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 5 MW, uvedených do provozu před 20. prosincem 2018 a u plynových turbín, které byly uvedeny do provozu nejpozději 20. prosince 2018, používaných k pohonu plynových kompresorů nezbytných pro zajištění bezpečnosti vnitrostátních plynárenských přepravních soustav uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje specifické emisní limity stanovené v tabulce 1.3.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Specifické emisní limity VOCE pro činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 200 t za rok uvedené v bodech 1.1., 1.2., 4.7. a 7., dále specifické emisní limity VOCF pro činnosti s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 200 t za rok uvedené v bodě 4.2., 6. a 7. a specifický emisní limit TOC pro činnost s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel větší než 200 t za rok uvedený v bodě 6. přílohy č. 5 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se uplatní od 1. ledna 2019. Do té doby se pro tyto činnosti použijí emisní limity podle dosavadní právní úpravy.

4. Zjišťování úrovně znečišťování výpočtem stanovené v bodu 4.5. části II přílohy č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, provádí provozovatel poprvé za rok 2019. Toto přechodné ustanovení se nevztahuje na provozovatele kamenolomu.

5. Specifické emisní limity stanovené v tabulkách 2.2.2 a 3.2.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pro pístové spalovací motory o jmenovitém tepelném příkonu 5 MW a nižším spalující skládkový plyn se uplatní od 1. ledna 2030. Do 31. prosince 2029 platí pro tyto spalovací stacionární zdroje emisní limity stanovené v tabulce 1.2.2 v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 415/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

6. Údaje souhrnné provozní evidence za rok 2017 se ohlašují podle dosavadní právní úpravy.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Mgr. Brabec v. r.