Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
Citace: 454/2017 Sb. Částka: 162/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5421-5425 Rozeslána dne: 20. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Česká národní banka
Datum přijetí: 13. prosince 2017 Datum účinnosti od: 13. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
370/2017 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

454

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2017

o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby
nebo vydávat elektronické peníze


Česká národní banka stanoví podle § 263 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, k provedení § 30 odst. 2 a § 89 odst. 3 tohoto zákona, a podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje rozsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami oprávněnými poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze za podmínek stanovených zákonem o platebním styku.


§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,

b)
datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou metodicky popsány, předávány a zpracovávány a jsou přístupné jako celek v informačním systému.


§ 3

Okruh vykazujících osob

Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a)
platební instituce,

b)
instituce elektronických peněz,

c)
zahraniční platební instituce nebo zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě, která provozuje činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky,

d)
poskytovatel platebních služeb malého rozsahu,

e)
vydavatel elektronických peněz malého rozsahu,

f)
správce informací o platebním účtu.


§ 4

Předkládané výkazy

(1) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a)
PLT(ČNB) 10-04 "Čtvrtletní rozvaha",

b)
PLT(ČNB) 20-04 "Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty",

c)
PLT(ČNB) 30-04 "Hlášení o kapitálu",

d)
PLT(ČNB) 40-04 "Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz" a

e)
PLT(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře".

(2) Vykazující osoba podle § 3 písm. c) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-04 "Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz".

(3) Vykazující osoba podle § 3 písm. d) a e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 40-04 "Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz".

(4) Vykazující osoba podle § 3 písm. f) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a)
PLT(ČNB) 10-04 "Čtvrtletní rozvaha",

b)
PLT(ČNB) 20-04 "Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty" a

c)
PLT(ČNB) 50-04 "Hlášení o organizační struktuře".

(5) Pokud vykazující osoba podle § 3 písm. a) a b) má povinnost sestavovat a předkládat České národní bance výkazy s údaji uvedenými v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu podle právního předpisu upravujícího informační povinnosti osob podnikajících na kapitálovém trhu, sestavuje a předkládá pouze tyto výkazy:

a)
PLT(ČNB) 30-04 "Hlášení o kapitálu",

b)
PLT(ČNB) 40-04 "Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz" a

c)
PLT(ČNB) 19-04 "Vybrané údaje z účetních výkazů".

(6) Vykazující osoba podle § 3 písm. a), b) a f), jejíž povolení k činnosti se vztahuje na platební službu nepřímého dání platebního příkazu nebo na službu informování o platebním účtu, dále sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 80-04 "Pojištění odpovědnosti nebo srovnatelné zajištění".

(7) Vykazující osoba podle § 3 písm. a) až e), jejíž povolení k činnosti se vztahuje na poskytování spotřebitelského nebo jiného úvěru, dále sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 90-04 "Hlášení o poskytnutých spotřebitelských a jiných úvěrech".

(8) Obsah výkazů je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 5

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Výkazy sestavuje vykazující osoba k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí.

(2) Vykazující osoba postupuje při sestavování výkazů podle právních předpisů upravujících vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie2).

(3) Vykazující osoba přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou pro den sestavení výkazu, nestanoví-li právní předpis upravující vedení účetnictví nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky úvěrových institucí a investičních podniků3) jinak. Pro údaje v měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurzy devizového trhu, použije vykazující osoba přepočet podle právního předpisu upravujícího vedení účetnictví1).


§ 6

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující osoba předkládá České národní bance výkazy v elektronické podobě jako datové zprávy ve formátu a struktuře datových souborů.

(2) Datové zprávy podle odstavce 1 jsou předávány prostředky umožňujícími dálkový přístup prostřednictvím internetového aplikačního nebo uživatelského rozhraní sběrného systému České národní banky.

(3) Datovou zprávu podle odstavce 1 podepíše vykazující osoba uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.

(4) Vykazující osoba sdělí České národní bance jména a příjmení, adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob.

(5) Vykazující osoba informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 4.


§ 7

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo byla provedena změna či doplnění v údajích, předloží vykazující osoba České národní bance bez zbytečného odkladu opravené, změněné či doplněné údaje. Pokud oprava, změna či doplnění ovlivňuje údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem u vykazující osoby ke změnám údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci, předloží vykazující osoba do 15 dnů po provedení odpovídajících změn v jejím účetnictví tyto výkazy opětovně s upravenými hodnotami. Pokud oprava ovlivňuje údaje v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující osoba též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 způsobem stanoveným v § 6 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.


§ 8

Přechodné ustanovení

Při sestavování a předkládání výkazů, které se vztahují k období do 31. prosince 2017, se postupuje podle vyhlášky č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018.


Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.


____________________________________________________________
1)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, v platném znění.
3)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.


Příloha k vyhlášce č. 454/2017 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)