Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 456/2017 Sb. Částka: 163/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5434-5444 Rozeslána dne: 21. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo dopravy
Datum přijetí: 14. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. července 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. IV
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
361/2000 Sb.
Předpis mění:
31/2001 Sb.; 43/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

456

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb.,
o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb.,
o řidičských průkazech a o registru řidičů,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb. a zákona č. 199/2017 Sb., k provedení § 104 odst. 5, § 105 odst. 4 a § 122b zákona o silničním provozu:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o řidičských průkazech a o registru řidičů

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb., vyhlášky č. 1/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 43/2015 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 se slova "8. obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České republiky (dále jen "obec pobytu")," zrušují.

2. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

3. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řidičské průkazy na tiskopisu podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je možno vydávat do vyčerpání zásob tiskopisu, nejdéle však do 31. prosince 2018.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských
průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. III

Vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V čl. I se bod 9 zrušuje.

2. V čl. II se slova "s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018" zrušují.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3 a čl. III, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:
Ing. Ťok v. r.