Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 461/2017 Sb. Částka: 166/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5498-5590 Rozeslána dne: 22. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 18. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. července 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
120/2001 Sb.
Předpis mění:
418/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

461

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech
při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. f) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 139/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb., vyhlášky č. 491/2012 Sb., vyhlášky č. 149/2013 Sb. a vyhlášky č. 365/2014 Sb., se mění takto:

1. Za § 5a se vkládá nový § 5b, který zní:

"§ 5b

(1) Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.

(3) Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce.".

2. Za přílohu č. 4 se vkládá příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2001 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.