Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 466/2017 Sb. Částka: 168/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5610-5616 Rozeslána dne: 28. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 20. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/2000 Sb.
Předpis mění:
5/2014 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

466

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných
pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů,
rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí
a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 20 odst. 6 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 421/2009 Sb. a zákona č. 25/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 363/2014 Sb., vyhlášky č. 364/2014 Sb., vyhlášky č. 347/2015 Sb. a vyhlášky č. 395/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 2 se na konci textu bodu 5 doplňuje věta "V případě, že krajský úřad přebírá od účetní jednotky též elektronickou podobu rozpočtových dat, kterou se rozumí skutečnost po jednotlivých účetních případech, jednotlivá rozpočtová opatření a data schváleného rozpočtu, z kterých je možné výkaz vygenerovat a ověřit správnost s výkazem zaslaným do centrálního systému účetních informací státu, není již opis výkazu schváleného statutárním zástupcem krajským úřadem vyžadován.".

2. V příloze č. 5 bodě 2 podbod 2.2 zní: "2.2 Číselník nástrojů je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí. Prostorová jednotka se používá u všech příjmů a výdajů. Rozpočtové položky financování zahrnují financující operace jednotlivých položek krátkodobého a dlouhodobého financování; u položek třídy 8 _ Financování, se nepoužívá odvětvového, nástrojového a prostorového třídění.".

3. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

4. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

5. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 5/2014 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Při vypracování finančních výkazů za rok 2017 se postupuje podle vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.