Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
Citace: 467/2017 Sb. Částka: 168/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5617-5642 Rozeslána dne: 28. prosince 2017
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 20. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/2000 Sb.
Předpis mění:
133/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

467

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2017,

kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů
pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu
státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.


Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 4 a § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 6 se slova "z významných veřejných zakázek zakázek6)" nahrazují slovy "z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší".

______________________________________
6)
§ 16a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

3. V příloze č. 1 Vzory formulářů č. 1/1 a č. 1/2 znějí:

(Formuláře nejsou v digitální podobě)

4. V příloze č. 1 Vzor formuláře č. 1/5 zní:

(Formulář není v digitální podobě)

5. V příloze č. 2 Vzor formuláře č. 2/3 zní:

(Formulář není v digitální podobě)

6. Příloha č. 5 zní:

(Příloha není v digitální podobě)

7. Přílohy č. 6 a 7 znějí:

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

8. Přílohy č. 9 a 10 znějí:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 133/2013 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministryně:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.