Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
Citace: 471/2017 Sb. Částka: 170/2017 Sb.
Na straně (od-do): 5666 Rozeslána dne: 28. prosince 2017
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 22. prosince 2017 Datum účinnosti od: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
134/2016 Sb.
Předpis mění:
172/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

471

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek


Vláda nařizuje podle § 18 odst. 3 a § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


Čl. I

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty pátá a šestá nahrazují větou "Sdělení Komise - Odpovídající hodnoty finančních limitů podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU a 2009/81/ES.".

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________
"2)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2364 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2366 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.
Nařízení Komise (EU) 2017/2367 ze dne 18. prosince 2017, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 1 písm. a) se částka "3 686 000 Kč" nahrazuje částkou "3 873 000 Kč".

4. V § 2 odst. 1 písm. b) a v § 3 odst. 1 písm. b) se částka "5 706 000 Kč" nahrazuje částkou "5 944 000 Kč".

5. V § 2 odst. 2 a v § 3 odst. 2 se částka "11 413 000 Kč" nahrazuje částkou "11 915 000 Kč".

6. V § 3 odst. 3 a v § 4 se částka "142 668 000 Kč" nahrazuje částkou "149 224 000 Kč".

7. V § 3 odstavec 4 zní:

"(4) Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na služby, u které více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona, činí 20 172 000 Kč, s výjimkou

a)
sektorové veřejné zakázky na služby, u které činí 26 897 000 Kč,

b)
koncese na služby, u které činí 149 224 000 Kč.".

8. V § 5 písm. a) se částka "2 184 000 Kč" nahrazuje částkou "2 151 000 Kč".

9. V § 5 písm. b) se částka "27 305 000 Kč" nahrazuje částkou "26 897 000 Kč".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně pro místní rozvoj:
Ing. Dostálová v. r.