Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
Citace: 3/2018 Sb. Částka: 2/2018 Sb.
Na straně (od-do): 33-47 Rozeslána dne: 9. ledna 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 3. ledna 2018 Datum účinnosti od: 24. ledna 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
219/2003 Sb.
Předpis mění:
378/2010 Sb.; 61/2011 Sb.; 331/2017 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

3

VYHLÁŠKA

ze dne 3. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin,
ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 14 písm. e), § 3a odst. 11, § 4 odst. 15 písm. a), § 6 odst. 8 písm. c) a d) a § 35c odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o stanovení druhového seznamu
pěstovaných rostlin

Čl. I

Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.".

2. V příloze se v bodu 1.2.1 Trávy slova "Lolium x boucheanum Kunth" nahrazují slovy "Lolium x hybridum Hausskn.".

3. V příloze se v bodu 1.2.3 Jiné krmné plodiny slovo "Svazenka" nahrazuje slovy "Svazenka vratičolistá".


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o požadavcích na odběr vzorků, postupy
a metody zkoušení osiva a sadby

Čl. II

Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění vyhlášky č. 410/2013 Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.".

2. V příloze č. 1 body 2.1 až 6 znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

3. V příloze č. 1 bodu 9.1.3 Postup testování se číslo "10 000" nahrazuje číslem "2 500".

4. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 1. vkládá text:

(Text není v digitální podobě)

5. V příloze č. 1 se za Tabulku 11 Část 2. vkládá text:

(Text není v digitální podobě)

6. V příloze č. 3 bodu 2 odstavec 7 zní:

„(7) Záznam o výsledku přehlídky množitelského porostu

a)
obdrží přehližitel v podobě seznamu množitelských porostů, který obsahuje potřebné údaje o množiteli, pozemku, plodině a předplodinách,

b)
je přehližitelem zapsán do pracovního záznamu a neprodleně vyplněn do záznamu o přehlídce množitelského porostu v informačním systému Ústavu,

c)
je po kontrole všech vyplněných údajů podkladem pro ukončení přehlídky množitelského porostu v informačním systému Ústavu a prostřednictvím dálkového přístupu je výsledek přehlídky množitelského porostu uvolněn k nahlížení dodavateli, který podal žádost o uznání daného množitelského porostu.“.

7. V příloze č. 5 tabulka 1 včetně vysvětlivek č. 1 až 3 zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

8. V příloze č. 5 tabulky 3 a 4 znějí:

(Tabulky nejsou v digitální podobě)


ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o stanovení dalších odrůd ovocných druhů
s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané
do Státní odrůdové knihy

Čl. III

V příloze vyhlášky č. 331/2017 Sb., o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy, se slovo "Major" zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Milek v. r.