Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 11/2018 Sb. Částka: 7/2018 Sb.
Na straně (od-do): 122-156 Rozeslána dne: 19. ledna 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 12. ledna 2018 Datum účinnosti od: 3. února 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: výj. viz čl. II
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
326/2004 Sb.
Předpis mění:
215/2008 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

11

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., vyhlášky č. 76/2010 Sb., vyhlášky č. 382/2011 Sb., vyhlášky č. 442/2013 Sb., vyhlášky č. 104/2014 Sb. a vyhlášky č. 207/2014 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu poznámky pod čarou na samostatné řádky doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie.".

2. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se bod 5. zrušuje.

3. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 6. vkládá nový bod 6.1., který zní:

"6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.)".

4. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 11.1. vkládá nový bod 11.2., který zní:

"11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham)".

5. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 19.1. vkládá nový bod 19.2., který zní:

"19.2. Saperda candida Fabricius".

6. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. a) se za bod 25. vkládá nový bod 25.1., který zní:

"25.1.
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)".

7. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. b) se bod 1. zrušuje.

8. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. b) se za bod 0.1. doplňují body 2. a 2.1., které znějí:

"2.
Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.
Xanthomonas citri pv. citri".

9. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. c) se za bod 12. vkládá nový bod 12.1., který zní:

"12.1.
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa".

10. V příloze č. 1 části A oddílu I písm. d) se bod 1. zrušuje a v bodě 2. se zrušuje podbod e).

11. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. b) se doplňuje bod 3., který zní:

"3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)".

12. V příloze č. 1 části A oddílu II písm. d) se za bod 2. vkládá nový bod 2.1., který zní:

"2.1. 'Candidatus Phytoplasma ulmi'".

13. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 1. zní:

(Bod není v digitální podobě)

14. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 1.2. se v pravém sloupci slovo "Portugalsko," zrušuje.

15. V příloze č. 1 části B písm. a) bodu 2. se v pravém sloupci za slovo "Lotyšsko," vkládají slova "Portugalsko (Azory),".

16. V příloze č. 1 části B písm. a) se za bod 2. vkládá nový bod 2.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

17. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 3. zní:

(Bod není v digitální podobě)

18. V příloze č. 1 části B písm. a) bod 5. zní:

(Bod není v digitální podobě)

19. V příloze č. 1 části B písm. b) se v bodu 2. slovo "Finsko," zrušuje.

20. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. a) bodu 5. v levém sloupci se slova "Aonidiella citrina (Craw)" nahrazují slovy "Aonidiella citrina Coquillet".

21. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. b) se bod 4. zrušuje.

22. V příloze č. 2 části A oddílu I písm. c) se bod 11. zrušuje.

23. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. b) bodu 8. text v levém sloupci zní:

"Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.".

24. V příloze č. 2 části A oddílu II písm. d) se za bod 7. vkládá nový bod 7.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

25. V příloze č. 2 části B písm. a) se za bod 6. vkládají nové body 6.1. a 6.2., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

26. V příloze č. 2 části B písm. a) se doplňuje bod 10., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

27. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 1. pravém sloupci se slovo "Portugalsko," zrušuje.

28. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

29. V příloze č. 2 části B písm. b) se doplňuje bod 3., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

30. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 0.01. se na začátek pravého sloupce vkládá slovo "Irsko,".

31. V příloze č. 2 části B písm. d) se před bod 1. vkládá nový bod 0.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

32. V příloze č. 2 části B písm. d) bodu 1. pravém sloupci se za slovo "Madeiry" vkládají slova "a okresu Odemira v Alenteju".

33. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

34. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 2. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

35. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 5. levý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

36. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 7.3. vkládají nové body 7.4. a 7.5., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

37. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 9. se v pravém sloupci na konci textu doplňují slova "anebo Scirrhia pini Funk Parker".

38. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 14. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

39. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 14. vkládá nový bod 14.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

40. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.2. zní:

(Bod není v digitální podobě)

41. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.3. zní:

(Bod není v digitální podobě)

42. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 16.4. zní:

(Bod není v digitální podobě)

43. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 16.5. vkládá nový bod 16.6., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

44. V příloze č. 4 části A oddílu I bod 18.2. zní:

(Bod není v digitální podobě)

45. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 18.3. vkládá nový bod 18.4., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

46. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 19.2. se v levém sloupci slova "Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye" nahrazují slovy "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.".

47. V příloze č. 4 části A oddílu I se za bod 25.7. vkládají nové body 25.7.1. a 25.7.2., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

48. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 47. písm. b) se v pravém sloupci slovo "vyskytující" nahrazuje slovem "vyskytujícím".

49. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 8. vkládá nový bod 8.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

50. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 10.1. zní:

(Bod není v digitální podobě)

51. V příloze č. 4 části A oddílu II bodu 12. písm. b) v pravém sloupci desáté odrážce slova "Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye" nahrazují slovy "Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.".

52. V příloze č. 4 části A oddílu II bod 18.3. zní:

(Bod není v digitální podobě)

53. V příloze č. 4 části A oddílu II se za bod 18.3. doplňuje nový bod 18.3.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

54. V příloze č. 4 části B bodu 6.4. a bodu 12.1. se na začátek pravého sloupce vkládá slovo "Irsko,".

55. V příloze č. 4 části B se za bod 16. vkládá nový bod 16.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

56. V příloze č. 4 části B bodu 20.3. se v pravém sloupci za slovo "Lotyšsko," vkládají slova "Portugalsko (Azory),".

57. V příloze č. 4 části B se za bod 20.3. vkládají nové body 20.4. a 20.5., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

58. V příloze č. 4 části B bodu 21. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

59. V příloze č. 4 části B bodu 21.1. prostřední sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

60. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

61. V příloze č. 4 části B se za bod 21.3. vkládají nové body 21.4. a 21.5., které znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

62. V příloze č. 4 části B bodech 24.1. a 24.2. pravý sloupec zní:

(Sloupec není v digitální podobě)

63. V příloze č. 4 části B bod 24.3. zní:

(Bod není v digitální podobě)

64. V příloze č. 4 části B bodu 33. pravém sloupci se slovo "Portugalsko," zrušuje.

65. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 1.4. zní:

(Bod není v digitální podobě)

66. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7. písm. b) tabulka zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

67. V příloze č. 9 části A oddílu I bod 2.1. zní:

(Bod není v digitální podobě)

68. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 1.2. zní:

(Bod není v digitální podobě)

69. V příloze č. 9 části A oddílu II se za bod 1.3. vkládá nový bod 1.3.1., který zní:

(Bod není v digitální podobě)

70. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1.10. písm. b) tabulka zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

71. V příloze č. 9 části A oddílu II bod 2.1. zní:

(Bod není v digitální podobě)

72. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 2. desáté odrážce se slova "Amiris P. Browne" nahrazují slovy "Amyris P. Browne".

73. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. první odrážka zní:

(Text není v digitální podobě)

74. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 3. se za poslední odrážku doplňuje odrážka, která zní:

(Text není v digitální podobě)

75. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. a) se za poslední odrážku doplňuje odrážka, která zní:

(Text není v digitální podobě)

76. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b) tabulka zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

77. V příloze č. 9 části B oddílu II bodu 7. písm. b) tabulka zní:

(Tabulka není v digitální podobě)

78. Příloha č. 12 zní:

"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 215/2008 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 52 a 53, pokud jde o přílohu č. 4 část A oddíl II body 18.3. a 18.3.1., které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:
Ing. Milek v. r.