Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 21/2018 Sb. Částka: 13/2018 Sb.
Na straně (od-do): 274-275 Rozeslána dne: 9. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. ledna 2018 Datum účinnosti od: 12. února 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
22/1997 Sb.
Předpis mění:
194/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

21

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.".

2. V příloze č. 1 bodě 1.2 se písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

3. V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

"d)
pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem, a

e)
veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem; je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny.".

4. V příloze č. 1 bod 2.1.2 zní:

"2.1.2
V závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém rozprašovači nesmí tlak v aerosolovém rozprašovači při 50 oC překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:

Obsažený plyn Tlak při 50 oC
Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 oC a standardním tlaku 101,3 kPa
1,2 MPa
Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 C a standardním tlaku 101,3 kPa
1,32 MPa
Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 oC a standardním tlaku 101,3 kPa
1,5 MPa

".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. února 2018.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.