Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 30/2018 Sb. Částka: 16/2018 Sb.
Na straně (od-do): 322-330 Rozeslána dne: 21. února 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. ledna 2018 Datum účinnosti od: 8. března 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
167/1998 Sb.
Předpis mění:
463/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

30

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

"(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).

______________________________________
3)
Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.".

2. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.