Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
Citace: 77/2018 Sb. Částka: 39/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1011-1018 Rozeslána dne: 15. května 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 9. května 2018 Datum účinnosti od: 30. května 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
96/2004 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

77

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2018

o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a)
osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,

b)
certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,

c)
diplomu o specializaci,

(dále jen "doklady o vzdělání").


§ 2

Náležitosti dokladů o vzdělání

(1) Obecné náležitosti dokladů o vzdělání jsou

a)
označení ministerstva nebo akreditovaného zařízení, které doklad o vzdělání vydává, a to název, sídlo a identifikační číslo osoby,

b)
údaje osoby, jíž se doklad o vzdělání vydává, a to akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození,

c)
číslo dokladu o vzdělání a

d)
místo, datum vydání dokladu o vzdělání a podpis osoby jednající za ministerstvo nebo osoby jednající za akreditované zařízení.

(2) Zvláštní náležitosti osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání jsou

a)
uvedení období absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu,

b)
označení akreditovaného kvalifikačního kurzu,

c)
číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,

d)
uvedení dne vykonání závěrečné zkoušky,

e)
označení zdravotnického povolání,

f)
otisk razítka1) akreditovaného zařízení a

g)
podpis odborného garanta kurzu a předsedy zkušební komise.

(3) Zvláštní náležitosti certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti jsou

a)
název certifikovaného kurzu,

b)
číslo jednací rozhodnutí o akreditaci,

c)
uvedení počtu hodin vzdělávacího programu,

d)
uvedení období absolvování vzdělávacího programu,

e)
uvedení činností, k nimž absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost, včetně vymezení činností, které jsou poskytováním zdravotní péče,

f)
otisk razítka1) akreditovaného zařízení a

g)
podpis odborného garanta kurzu.

(4) Zvláštní náležitosti diplomu o specializaci jsou

a)
uvedení dne vykonání atestační zkoušky,

b)
označení oboru specializované způsobilosti,

c)
označení specialisty,

d)
otisk razítka2) ministerstva a

e)
podpis předsedy oborové atestační komise a podpis osoby jednající za pověřenou organizaci, jejímž prostřednictvím ministerstvo diplom o specializaci vydává.


§ 3

Další požadavky na doklady o vzdělání

(1) Doklady o vzdělání se vyhotovují na listu o formátu 210 x 280 mm s přípustnou odchylkou 3 mm a na papíře v kvalitě 100 gramů.

(2) Doklady o vzdělání jsou oboustranné, opatřeny šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a motivem lipových ratolestí.


§ 4

Vzory dokladů o vzdělání

(1) Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor diplomu o specializaci je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.


____________________________________________________________
1)
§ 2 odst. 1 písm. t) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 352/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 77/2018 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)