Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
Citace: 78/2018 Sb. Částka: 39/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1019 Rozeslána dne: 15. května 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 4. května 2018 Datum účinnosti od: 30. května 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1997 Sb.
Předpis mění:
231/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

78

VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2018,

kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
stěrem odběr vzorku z míst nebo zařízení používaných při výrobě potravin nebo jejich uvádění na trh.".

2. V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo "nebo" zrušuje.

3. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
stěrem.".

4. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)
označení kontrolované osoby a osoby, od níž byl vzorek odebrán, je-li odlišná od kontrolované osoby, pokud jsou tyto osoby známy,".

5. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "pokud není uveden, jiné označení vzorku nahrazující název, které je stanoveno při odběru,".

6. V § 6 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova "jsou-li uvedeny,".

7. V § 6 odst. 2 písm. f) bodě 7 se slova "a podpis kontrolované osoby, popřípadě jejího zástupce," zrušují.

8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Nesprávnosti v záznamu o odběru vzorku opraví kontrolní orgán formou dodatku k záznamu o odběru vzorku. Dodatkem k záznamu o odběru vzorku lze také změnit účel odběru vzorku uvedený v záznamu, je-li to nezbytné pro ochranu spotřebitele a nedojde-li změnou k překročení předmětu kontroly.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Milek v. r.