Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
Citace: 80/2018 Sb. Částka: 41/2018 Sb.
Na straně (od-do): 1042-1074 Rozeslána dne: 21. května 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 15. května 2018 Datum účinnosti od: 5. června 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
321/2004 Sb.
Předpis mění:
254/2010 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

80

VYHLÁŠKA

ze dne 15. května 2018,

kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí,
vinařských obcí a viničních tratí


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona č. 26/2017 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"(2) Viniční tratě jsou vedeny v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů1). Doklady k viničním tratím jsou uloženy u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

______________________________________
1)
§ 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.".

2. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 254/2010 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Vína vyrobená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky mohou být zatříděna, označena a údaje na etiketách mohou být uvedeny podle vyhlášky č. 254/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:
Ing. Milek v. r.