Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 244/2018 Sb. Částka: 122/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4178-4185 Rozeslána dne: 25. října 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Datum přijetí: 23. října 2018 Datum účinnosti od: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
561/2004 Sb.
Předpis mění:
353/2016 Sb.; 27/2016 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

244

VYHLÁŠKA

ze dne 23. října 2018,

kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,
ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 20 odst. 4, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Čl. I

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., se mění takto:

1. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Úprava podmínek uchazečům se speciálními
vzdělávacími potřebami

(1) Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ředitel školy upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.

(2) Pro účely této vyhlášky se uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami s nárokem na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky dělí do kategorií podle druhu znevýhodnění uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Doporučení obsahuje údaje o zařazení uchazeče do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Doporučení se uchazeči vydává ve dvou vyhotoveních. Vzor formuláře doporučení obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce.

(4) Ředitel školy zajistí, aby v jedné učebně konali zkoušku pouze uchazeči se stejným časovým limitem pro vypracování jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky.

(5) Ředitel školy upraví uchazeči podle odstavce 1 v souladu s doporučením školského poradenského zařízení zkušební dokumentaci jednotné zkoušky, případně zadání školní přijímací zkoušky. Při úpravě zkušební dokumentace jednotné zkoušky postupuje ve spolupráci s Centrem.

(6) Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma zadání, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Úpravu testového sešitu zajistí ředitel školy.

(7) Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu.

(8) Pro uchazeče se sluchovým postižením, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk, připraví Centrum obsahově upravený písemný test z českého jazyka a literatury, který ověřuje znalost českého jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce.

(9) Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas podle věty první učiněn ve škole po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas podle věty první učiněn ve škole po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky. V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení.".

2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

"§ 13a

Podporující osoba

(1) Podporující osobou se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba přítomná spolu s uchazečem při konání přijímací zkoušky, která v souladu s doporučením školského poradenského zařízení zajišťuje činnosti uvedené v odstavci 2.

(2) Pro účely přijímacího řízení rozlišujeme tyto činnosti podporující osoby:

a)
praktickou asistenci uplatňovanou v případech, kdy má uchazečovo znevýhodnění závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu přijímací zkoušky,

b)
zápis odpovědí podle instrukcí uchazeče uplatňovaný v případech, kdy uchazeč v důsledku znevýhodnění nemůže psát nebo píše s velkými obtížemi,

c)
předčítání textu podle instrukcí uchazeče uplatňované v případech, kdy znevýhodnění uchazeči neumožňuje nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi číst psaný text a uchazeč nemá možnost použít zařízení s hlasovým výstupem,

d)
motivování uplatňované v případech, kdy uchazečovo znevýhodnění způsobuje obtíže při koncentraci pozornosti a časové orientaci; podporující osoba napomáhá udržet optimální pracovní chování uchazeče a jeho orientaci v čase,

e)
modifikaci spočívající v objasňování jazykových prostředků v pokynech ke zkušebním úlohám, jimž uchazeč nerozumí; jde o způsob podpory určený zejména pro uchazeče neslyšící nebo uchazeče s poruchou autistického spektra,

f)
technickou asistenci spočívající v zajištění funkčnosti kompenzačních pomůcek,

g)
tlumočení do českého znakového jazyka nebo z českého znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, které se poskytuje uchazečům neslyšícím a hluchoslepým, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňují plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí.

(3) Ředitel školy umožní, aby činnosti podle odstavce 2 pro uchazeče zajišťovala 1 nebo více podporujících osob podle odstavce 1.".

3. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového
hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školského zákona

(1) Uchazeč, který nekoná zkoušku z českého jazyka podle § 20 odst. 4 školského zákona, nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní příjímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka.

(2) Centrum zpřístupní škole také lepší výsledek bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky všech uchazečů.

(3) Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů na základě

a)
hodnocení podle odstavce 2 zpřístupněného Centrem, koná-li se jednotná zkouška,

b)
hodnocení výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, koná-li se školní přijímací zkouška, a

c)
dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.

(4) Uchazeč, který nekoná zkoušku podle odstavce 1, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3.".

4. V § 17 odst. 2 se za slovo "příloze" vkládá text "č. 3".

5. V § 17 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Při přijímání do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona a § 18 se zápisový lístek neuplatňuje.".

6. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 3 a doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.


Úprava podmínek přijímání uchazečů se speciálními vzdělávacími
potřebami a kategorie uzpůsobení konání přijímací zkoušky

Pro účely vydání doporučení školským poradenským zařízením jsou v následující tabulce uvedeny kategorie uzpůsobení konání přijímací zkoušky spolu se stručnou charakteristikou uchazečů, kterých se příslušné uzpůsobení týká.

(Tabulka není v digitální podobě)


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání lze do 31. srpna 2019 využít i platná doporučení vydaná podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Čl. III

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb., se mění takto:

1. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření druhého stupně v bodě 7 "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" u podbodu II. 7 A. "Přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec včetně poznámky pod čarou č. 11 zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření druhého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.

_____________________________________
11)
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně v bodě 8 "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" u podbodu III. 8 A. "Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření třetího stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.".

3. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého stupně v bodě 8 "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání" u podbodu IV. 8 A. "Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Ředitel jiné školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření čtvrtého stupně, respektuje funkční důsledky speciálních vzdělávacích potřeb uchazeče, jeho onemocnění nebo zdravotního postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Pokud je to potřebné, umožní ředitel školy přítomnost podporující osoby, použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob nebo využití prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace. Škola postupuje na základě doporučení školského poradenského zařízení.".

4. V oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně v bodě 8 "Úpravy podmínek přijímání a ukončování vzdělávání" u podbodu V. 8 A. "Úpravy podmínek přijímání ke vzdělávání" třetí sloupec zní: "Pravidla pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání a příslušný vzor doporučení školského poradenského zařízení je stanoven jiným právním předpisem11). Přijímání uchazečů ke vzdělávání v jiné škole se řídí ustanovením školského zákona a dále jsou při přijímání uchazečů respektovány funkční důsledky onemocnění nebo postižení uchazeče, které byly respektovány již v průběhu jeho dosavadního vzdělávání a které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro uchazeče s potřebou podpůrných opatření pátého stupně obdobně jako ve čtvrtém stupni.".


ČÁST TŘETÍ

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.