Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 257/2018 Sb. Částka: 130/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4618 Rozeslána dne: 15. listopadu 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 31. října 2018 Datum účinnosti od: 30. listopadu 2018
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
133/1985 Sb.
Předpis mění:
34/1986 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

257

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. října 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob
za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 81 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 168/1989 Sb., nařízení vlády č. 195/1995 Sb. a nařízení vlády č. 497/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova "změněnou pracovní schopností nebo částečně invalidním nebo invalidním" nahrazují slovy "zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti~2)".

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

______________________________________
"2)
§ 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 1 odst. 2 se slova "nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře" nahrazují slovy "hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství".

3. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo "šestinásobku" nahrazuje slovem "dvanáctinásobku".

4. V § 2 odst. 2 písm. b) až d) se slovo "čtyřnásobku" nahrazuje slovem "dvanáctinásobku".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr vnitra:
Hamáček v. r.