Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Citace: 263/2018 Sb. Částka: 134/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4690-4700 Rozeslána dne: 23. listopadu 2018
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 14. listopadu 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.; 234/2014 Sb.
Předpis mění:
341/2017 Sb.; 304/2014 Sb.; 222/2010 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

263

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. listopadu 2018,

kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců


Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) a f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., a podle § 145 odst. 1 a § 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě

Čl. I

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se číslo "400" nahrazuje číslem "500".

2. V § 8 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)
I. 500 až 1 300 Kč,

b)
II. 750 až 2 500 Kč,

c)
III. 1 250 až 5 000 Kč,

d)
IV. 1 880 až 7 500 Kč,

e)
V. 2 500 až 10 000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.".

3. Přílohy č. 1 až 5 znějí:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

4. V příloze č. 6 I. skupině bodě 1 se slova ", třísměnného nebo nepřetržitého" zrušují.

5. V příloze č. 6 I. skupině se doplňuje bod 8, který zní:

"8.
Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.".

6. V příloze č. 6 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:

"1.
Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.".

Dosavadní body 1 až 9 se označují jako body 2 až 10.

7. V příloze č. 6 ve III. skupině bod 9 zní:

"9.
Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích

9.1.
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,

9.2.
v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.".

8. V příloze č. 6 ve III. skupině se doplňuje bod 10, který zní:

"10.
Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.".

9. V příloze č. 6 ve IV. skupině bod 1 zní:

"1.
Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu

1.1.
v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,

1.2. ve zpravodajských službách.".


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

Čl. II

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb. a nařízení vlády č. 342/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se číslo "400" nahrazuje číslem "500".

2. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

"(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a)
I. 500 až 1 300 Kč,

b)
II. 750 až 2 500 Kč,

c)
III. 1 250 až 5 000 Kč,

d)
IV. 1 880 až 7 500 Kč,

e)
V. 2 500 až 10 000 Kč.

(3) Pro služební místo se určí pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení, a to v rámci rozpětí, které je hodnotově nejvyšší. Právo na zvláštní příplatek za službu uvedenou ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 4 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.".

3. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

4. V příloze č. 4 I. skupině bodě 1 se slova ", třísměnném nebo nepřetržitém" zrušují.

5. V příloze č. 4 ve II. skupině se vkládá nový bod 1, který zní:

"1.
Služba vykonávaná střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Výši zvláštního příplatku stanoví služební orgán podle četnosti střídání provozních režimů, jejich náročnosti a obtížnosti spočívající v rozsahu výkonu služby v noční době, v sobotu, v neděli a ve svátek, v míře zátěže na lidský organismus způsobené změnou přirozeného biorytmu a v míře omezení osobního života.".

Dosavadní body 1 až 5 se označují jako body 2 až 6.ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Čl. III

Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., se mění takto:

1. V písmenu A 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve sloupci Platová třída se číslo "13" nahrazuje číslem "14".

2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.03 ve 13. platové třídě se bod 2 zrušuje.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

3. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se na konci textu bodu 2 doplňují slova "nebo státního zástupce".

4. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 7. platové třídě se v bodě 3 za slova "soudního jednání" vkládají slova "nebo jednání státního zastupitelství" a na konci textu bodu se doplňují slova "nebo z jednání státního zastupitelství".

5. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 8. platové třídě se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

6. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 9. platové třídě se doplňují body 5 až 7, které znějí:

"5.
Organizování chodu soudní kanceláře Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo kanceláře Nejvyššího státního zastupitelství včetně provádění rozhodnutí o nařízení soudních jednání nebo jednání státního zastupitelství a provádění kontroly anonymizace zásadních rozhodnutí.

6.
Samostatné vykonávání úkonů soudu soudním tajemníkem v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu, v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.

7.
Samostatné vykonávání úkonů při výkonu působnosti státního zastupitelství vyhrazených jinak podle zákona státnímu zástupci nebo vedoucímu státnímu zástupci v rozsahu stanoveném kancelářským řádem státního zastupitelství.".

7. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě bod 3 zní:

"3.
Provádění rozhodovací činnosti v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech vyhrazených jinak podle zákona předsedovi senátu (samosoudci) na základě pověření předsedy soudu v rozsahu vymezeném jednacím řádem pro okresní, krajské a vrchní soudy.".

8. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 10. platové třídě se doplňuje bod 4, který zní:

"4.
Organizování, kontrola a metodické řízení chodu soudních kanceláří Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu včetně samostatného rozhodování o přidělování věcí podle jejich povahy jednotlivým senátům k rozhodnutí v souladu s rozvrhem práce soudu.".

9. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 11. platové třídě se body 2 a 3 zrušují.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 2.

10. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 12. platové třídě bod 3 zní:

"3.
Provádění samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v rozsahu vymezeném zákonem.".

11. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě bod 2 zní:

"2.
Provádění nejnáročnější samostatné rozhodovací činnosti a jiných úkonů soudu při výkonu soudnictví nebo při výkonu kompetencí státního zastupitelství v odborně nejnáročnějších věcech v rámci působnosti vymezené zákonem vyžadujících různorodý individuální přístup, který není standardně typově určen, a s ohledem na rozsah a na náročnost právního posouzení všestranně odborné analytické schopnosti při aplikaci práva.".

12. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 ve 13. platové třídě se doplňuje bod 3, který zní:

"3.
Provádění rozhodovací, náročné expertní a analytické činnosti a jiných úkonů soudu asistentem soudce okresního, krajského nebo vrchního soudu v rozsahu vymezeném zákonem.".

13. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání 2.02.01 se doplňuje 14. platová třída, která zní:

"14. platová třída

1.
Vykonávání nejnáročnějších činností bezprostředně souvisejících s rozhodovací činností a jiných úkonů Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu nebo Nejvyššího státního zastupitelství vyžadujících, s ohledem na rozsah a složitost skutkových okolností a na náročnost právního posouzení, všestranné odborně analytické schopnosti při aplikaci práva.

2.
Tvorba koncepce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a řešení nejsložitějších, například mezinárodních úkolů při vyhledávání, vyhodnocování a syntéze komplikovaných ekonomických a právních vazeb v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".

14. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání 2.10.13 ve 12. platové třídě bod 2 zní:

"2.
Tvorba koncepce a koordinace metod sociální práce, sociálně-právní ochrany dětí nebo veřejného opatrovnictví v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.".

15. V písmenu B 2. části dílu 2.16 povolání 2.16.01 9. platové třídě se bod 2 zrušuje.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.