Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
Citace: 279/2018 Sb. Částka: 140/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4794-4799 Rozeslána dne: 7. prosince 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 3. prosince 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
340/2013 Sb.
Předpis mění:
419/2013 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

279

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.


Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:


Čl. I

Vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 11 písm. a) se za slova "regulačního plánu" vkládají slova ", který nenahrazuje územní rozhodnutí,".

2. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(tabulka není v digitální podobě)

3. V příloze č. 2 v textu pod tabulkou č. 1 větě druhé se slova "nezastavěného stavebního pozemku" nahrazují slovy "nezastavěného pozemku" a na konci textu věty se doplňují slova ", nebo regulačním plánem, který nenahrazuje územní rozhodnutí".

4. V příloze č. 2 tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:

(tabulka není v digitální podobě)

5. V příloze č. 6 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(tabulka není v digitální podobě)

6. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2013 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

7. V příloze č. 8 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(tabulka není v digitální podobě)

8. V příloze č. 9 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(tabulka není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.