Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 285/2018 Sb. Částka: 143/2018 Sb.
Na straně (od-do): 4950 Rozeslána dne: 13. prosince 2018
Druh předpisu: Zákon Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 15. listopadu 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
250/2016 Sb.; 361/2000 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 274/0

Text předpisu:

285

ZÁKON

ze dne 15. listopadu 2018,

kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Čl. I

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 91 zní:

"Ukládání pokuty příkazem na místě".

2. V § 91 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.".

3. V § 91 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Napomenutí nebo pokutu" nahrazují slovem "Pokutu".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o silničním provozu

Čl. II

V § 125c odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., v úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.