Ročník 2018
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
Citace: 300/2018 Sb. Částka: 150/2018 Sb.
Na straně (od-do): 5082-5206 Rozeslána dne: 20. prosince 2018
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Datum přijetí: 11. prosince 2018 Datum účinnosti od: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
561/2004 Sb.
Předpis mění:
3/2015 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

300

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2018,

kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání,
ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se za slova "Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu" vkládají slova ", případně dvojlistu".

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slovo "a" nahrazuje slovy ", střední škole nebo" a za slova "získání základního vzdělání" se vkládají slova "a v případě získání základů vzdělání v základní škole speciální".

3. V příloze č. 1 vzor tiskopisu "1.3 Vysvědčení pro základní školu - list A (klasifikace) do 20 povinných předmětů" zní:

(Není v digitální podobě)

4. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

5. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

6. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

7. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)

8. V příloze č. 6 vzory tiskopisů "6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři - 4 str." a "6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru" zní:

(Není v digitální podobě)

9. V příloze č. 7 vzor tiskopisu "7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole" zní:

(Není v digitální podobě)

10. V příloze č. 8 vzor tiskopisu "8.1 Vysvědčení o státní jazykové zkoušce" zní:

(Není v digitální podobě)

11. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 3/2015 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. října 2020 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.